ارزشیابی مدارک دانشگاه‌هاي خارج از كشور – وزارت بهداشت

ارزشیابی مدارک پزشکی خارج از کشور

ارزشیابی مدارک پزشکی از آنجائيكه در موارد متعددي دانش‌آموختگان خارج از كشور كه جهت ارزشيابي مدارك پزشکی خود مراجعه می کنند به لحاظ عدم داشتن اطلاعات كافي در خصوص دانشگاههاي معتبر و شرايط اعلام شده جهت ارزشيابي مدارك و .. با مشكل جدي مواجه شده و با توجه به روند تصاعدي عزيمت متقاضيان تحصيل به خارج از كشور ومتعاقباً بازگشت و مراجعه اين قشر جهت ارزشيابي مدارك، بديهي است وقفه در ارزشيابي مدارك اين افراد كه اكثراً بعلت عدم اطلاع از ضوابط و دانشگاههاي معتبر صورت مي‌گيرد موجب ايجاد نارضايتي و بوجود آمدن جو منفي و فشار به وزارت متبوع مي‌گردد كه افزايش اينگونه فشارها، اغماض در بررسي ميزان دانش و توانائي علمي دانش‌آموختكان خارج را در آينده دربردارد كه در اين صورت افت سطح علمي دانش‌آموختگان خارج از كشور كه در وزارت متبوع ارزشيابي مي‌شوند را به دنبال خواهد داشت و بديهي است اين امر در تناقض كامل با اهداف معاونت آموزشي و امور دانشجويي كه ارتقاء سطح علمي كليه دانش آموختگان رشته‌هاي علوم پزشكي ميباشد خواهد بود . لذا ضرورت دارد كليه افراديكه قصد ادامه تحصيل در رشته‌هاي علوم پزشكي در خارج از كشور را دارند قبل از عزيمت به خارج از كشور و يا شروع به تحصيل در خارج از كشور نسبت به اخذ اطلاعات لازم از مبادي و مراجع ذيربط اقدام نمايند.

منبع: وبسایت معاونت آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی