دانشگاههای مورد تایید وزارت بهداشت

دانشگاههای مورد تایید وزارت بهداشتارسال در تلگرام

دانشگاههای مورد تایید وزارت بهداشت

بر اساس مصوبات دویست و بیست و پنجمین جلسه شوراي عالي ارزشيابي مورخ 1396/6/21 ، با بررسی های کارشناسی مد نظر وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و در نظر گرفتن دانشگاه های برتر QS و Times و Shanghai، لیست نهایی دانشگاههای مورد تایید وزارت بهداشت جهت ورودی های سال 2018-2019 در رشته های مربوط به علوم پزشکی به شرح زیر اعلام می گردد. لازم به ذکر است این لیست سالیانه مورد بازبینی و بازنگری قرار گرفته و از سال تحصیلی مذکور صرفاً دانشگاههای موجود در این لیست جهت ادامه تحصیل مورد تایید بوده و مدارک صادره طبق ضوابط قابل ارزشیابی می باشد.

تذكر 1: دانشگاههاي موجود در ليست وزارت متبوع و رتبه بندي فوق، صرفا در كشور اصلي مورد تاييد بوده و شعبات اين دانشگاهها در ساير كشورها قابل ارزشيابي نمي‌باشد.

تذكر 2: جهت ارزشيابي مدارك تحصيلي خارج از كشور ، علاوه بر مورد تاييد بودن دانشگاه، رعايت ضوابط آيين نامه ارزشيابي مدارك الزامي مي‌باشد.

براساس مصوبات شورايعالي ارزشيابي مورخ 90/9/20 دوره‌هاي كارشناسي ارشد صرفاً By Research قابل ارزشيابي نمي‌باشند.

ليست دانشگاههای مورد تایید وزارت بهداشت

آرژانتين

University Buenos Aires (UBA) .1

University National the Rosario (UNR) .2

اسلواکی

1. Comenius University in Bratislava

اسلوونی

1. University of Ljubljana

آفريقاي جنوبي

1. University of Cape Town

2. University of the Witwatersrand

3. Stellenbosch University

4. University of Kwazulu-Natal

5. University of Pretoria

آلمان

1. University Heidelberg

2. Humboldt University Zu Berlin

3. Ludwig Maximilians University Munchen

4. University Frankfurt am Main

5. Eberhard Krls University Tubingen

6. Hannover Medical School

7. University Bonn

8. University Munster

9. RWTH Aachen University

10. Albert Ludwigs University Freiburg

11. University of Humburg

12. Free University Berlin

13. University of Gottingen

14. Julius Maximilians University Wuerzburg

15. University Erlangen Nurnberg

16. University of Cologne

17. Johannes Gutenberg University Mainz

18, University Dusseldorf

19. University Ulm.

20. Christian Albrechts University Zu Kiel

21. Philipps University Marburg

22. University of Duisburg Essen

23. University of Leipzig

24. University of Regensburg

25. University Giessen

26. Martin Luther University Halle Wittenberg

27. Ruhr University Bochum

28. University des Saarlandes

29. University Jena

30. Bielefeld University

31. University of Greifswald

32. University of Munich

33. Charite University Medicine Berlin

34. Univerity of rostock

آمريكا

1. University of Michigan

2. New York University (NYU).

3. Harvard University

4. University of North Carolina,Chape Hill

5. University of Washington

6. University of California, Los Angeles (UCLA)

7. University of Pennsylvania

8. Boston University

9. University of California, San Francisco

10. Columbia University

11. University of Lowa

12. University of Southern California

13. The Ohio State University

14. University of Minnesota

15. University of Florida

16. Stanford University

17. Johns Hopkins University

18. Yale University

19. Massachusetts Institute of Technology (MIT)

20. Duke University

21. University of California, San Diego (UCSD)

22. Washington University in St. Louis

23. University of Chicago

24. Cornell University

25. Mayo Medical University

26. Baylor College of Medicine

27. Northwestern University

28. University of Pittsburgh

29. Brown University

30. California Institute of Technology (Caltech)

31. Emory University

32. Icahn School of Medicine at Mount Sinai

33. The Rockefeller University

34. The University Texas M.D.Anderson Cancer

35. The University Texas Southwestern Medical Center at Dallas

36. University of Massachusetts Medical School Worcester

37. Vanderbilt University

38. Dartmouth University

39. George Washington University

40. Georgetown University

41. Tufts University

42. University of Colorado, Denver

43. University of Miami

44. University of Wisconsin Madison

45. Indiana University Bloomington

46. Pennsylvania State University

47. The University of Texas Health Science Center at Houston

48. University of California, Irvine

49. University of Virginia

50. Case Western Reserve University

51. Arizona State University

52. Michigan State University

53. The University of Arizona

54. University of California, Davis

55. The University of Tennessee, Knoxville

56. University of Texas at Austin

57. Purdue University

58. Rutgers University New Brunswick

59. University at Buffalo SUNY

60. University of Kansas

61. University of Utah

62. Texas A&M University

63. University of Connecticut

64. University of Kentucky

65. University of Mississippi

66. University of South Florida

67. Washington State University

68. Carnegie Mellon University

69. University of Notre Dame

70. University of Illinois at Urbana-Champaign

71. Oregon Health and Science University

72. Rensselaer Polytechnic Institute

73. Rush University

74. Syracuse University

75. University of Nebraska Lincoln

76. Kent State University

77. Lehigh University

78. University of Arkansas

79. University of Nebraska Medical Center

80. University of Tulsa

81. Clemson University

82. Hofstra University

83. University of California, Berkeley

84, Georgia Institute of Technology

85. University of California, Santa Barbara

86. University of Maryland, College Park

87. Rice University

88. University of Colorado Boulder

89. Rutgers, the State University of New Jersey

90. University of California, Santa Cruz

91. University of Rochester

92. University of California, Riverside

93. University of Massachusetts

94. University of Illinois at Chicago

95. Northeastern University

96. Boston College

97. University of Cincinnati

98. University of Delaware

99. Florida State University

100.University of Hawai’l at Manoa

101.North Carolina State University

102.Stony Brook University

103.Colorado School of Mines

104.Virginia Polytechnic Institute and State University

105.College of William & Mary

106. Colorado State University

107.George Mason University

108.University of Georgia

109.University of Oregon

110.Oregon State University

111.Saint Louis University

112.Temple University

113.Binghamton University, State University of New York

114.Drexel University

115.University of Houston

116.Lowa State University

117.University of Missouri

118.University of Oklahoma

119.University of Texas at San Antonio

120.Tulane University

121.Wayne University

122.American University

123.Florida International University

124.Georgia State University

125.University of Maryland, Baltimore Country

126.University of Montana

127.New Mexico State University

128.Northern Arizona University

129.San Diego State University

130.Stevens Institute of Technology

131.Creighton University

132.University of Central florida

133.Louisiana State University

134.Montana State University

135.New Jersey Institute of Technology

136.Oklahoma State University

Old Dominion University .137

138.University of Texas at Arlington

139.University of Toledo

140.University of Wisconsin-Milwaukee

141.Auburn University

142.University of North Carolina at Greensboro

143.Oakland University

144.Ohio University

145.Rochester Institute of Technology

146.University of Texas at EI Paso

147.Texas Technology University

148.University of Southern Mississippi

149.University Alabama Birmingham

150. Wayne State University

151. Yeshiva University

152. Wake Forest University

153. Virginia Commonwealth University

154.Medical College Wisconsin

155.University Vermont

156.Loyola University Chicago

157.University Massachusetts Amherst

158. Princeton University

159.Brigham Young University

160.University-Texas Dallas

161.University Alabama Tuscaloosa

162.Brandeis University

163.University Massachusetts-Boston

164.University of South Carolina

165.Howard University

166.west Virginia University

اتريش

1. University of Vienna

2. Johannes Kepler University of Linz

3. Med University Vienna

4. Med University Graz

5. Med University Innsbruk

6. Karl-Franzens University Graz

اسپانيا

1. University Complutense Madrid

2. University of Barcelona

3. Universidad Autonoma de Madrid

4. Universidad Autonoma de Barcelona

5. University of Navarra

6. University of Valencia

7. University of Granada

8. University of Salamance

9. University Pompeu Fabra

10. University of Rovira i Virgili

11. University of the Basque Country

12. University of Zaragoza

13. University of Alcala

14. University of Castilla-La Mancha

15. King Juan Carlos University

16. University of La Laguna

17. University of Murica

18. University of Oviedo

19. University of Santiago de Compostela

20. University of Seville

استراليا

1. Australian National University

2. Charles Darwin University

3. Curtin University

4. Edith Cowan University

5. Flinders University

6. James Cook University

7. Macquarie University

8. Monash University

9. University of Adelaide

10. University of Melbourne

11. University of New South Wales

12. University of Newcastle

13. University of Queensland

14. University of Sydney

15. University of Tasmania

16. University of Wollongong

17. Western Sydney University

18. Deakin University

19. Griffith University

20. La Trobe University

21. University of South Australia

22. Bond University

23. Murdoch University

24. University of Western Australia

25. University of New England Australia

استونی

1. University of Tartu

اندونزی

1. University of Indonesia

2. Gadjah Mada University

انگلستان

1. King’s College Landon

2. UCL(University College London)

3. University of Birmingham

4. The University of Manchester

5. Newcastle University

6. University of Bristol

7. University of Oxford

8. University of Cambridge

9. Imperial College London

10. University of Edinburgh

11. London School of Hygiene and Tropical Medicine

12. University of Nottingham

13. University of Glasgow

14. University of Liverpool

15. University of Southampton

16. Cardiffer University

17. The University of Sheffield

18. University of Dundee |

19. University of Leeds

20. Queen’s University Belfast

21. The University of Warwick

22. University of Aberdeen

23. University of Leicester

24. St. George’s, University of London

25. University of East Anglia(UEA)

26. University of York

27. Durham University

28. The University of Exeter

29. Keele University

30. University of Bath

31. University of Andrews

32. University of Sussex

33. Ulster University

34. University of Surrey

35. University of Strathclyde

36. Robert Gordon University

37. University of Bradford

38. Queen Mary University of London

39. Bangor University

40. Plymouth University

41. University of Hull

42. University of Stirling

43. Swansea University

44. Aston University

45. City. University of London

46. Oxford Brookes University

47. University of Hertfordshire

48. Liverpool John Moores University

49. Middlesex University

50. University of Bedfordshire

51. University of Brighton

52. University Reading

53. Lancaster University

54. University Kent

ايتاليا

1. University of Milan

2. Alma Master Studiorum University of Bologna

3. Sapienza University of Rome

4. University of Padova

5. University Cattolica del Sacro Coure

6. University of Florence

7. University of Naples-Federico II

8. University of Degli Studi di Pavia

9. University of Turin

10. University of Pisa

11. University of Rome “Tor Vergata”

12. University of Vita-Salute san Raffaele

13. University of Milan Bicocca

14. Verona University

15. University of Genoa

16. Perugia University

17. University of Modena and Reggio Emilia

18. University of Siena

19. University of Trieste

20. University of Bari

21. University of Brescia

22. University of Ferrara

23. University of Catania

24. Catholic University of the Sacred Heart

25. University of Palermo

26. University Udine

ايرلند

1. Trinity College Dublin

2. National University of Ireland

3. University College Dublin

4. University College Cork

5. Royal College of Surgeons in Ireland (RCSI)

6. University of Limerick

اورگوئه

1. Universidad de la Republica (UdelaR)

ایسلند

1. University of Iceland

بلژيك

1. KU Leuven

2. University Cathalique de Louvain (UCL)

3. Ghent University

4. University Libre de Bruxelles

5. University of Antwerp

6. University de Liege

7. Vrije Universiteit Brussel(VUB)

برزیل

1. Universidade de Sao Paulo

2. Universidade Estadual de Campinas(unicamp)

3. UNESP

4. Universidade Federal de Sao Paulo

5. Universidade Federal do Rio de Janeiro

6. Universidade Federal de Minas Gerais

7. Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)

8. Pontificial Universidade Catolica do Rio Grande do Sul(PUCRS)

9. Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ).

10. Universidade Federal do Parana-(UFPR)

11. Universidade Federal de Santa Catarina

12. Federal University of Bahia

13. Federal University of Ceare(UFC)

14. University Federal de Pernambuco (UFPE)

15. University Brasilia

16. Federal University of Sao Carlos

پاكستان

1. Aga Khan University

2. University of Kerachi

پرتغال

1. Universidade Nova de Lisbon

2. University of Coimbra

3. University of Lisbon

4. University of Porto

5. Universadade de Beira Interior

6. University of Minho

تایلند

1. Mahidol University

2. Chulalongkorn University

3. Chiang Mai University

4. Khon Kaen University

5. Prince of Songkla University

6. Kasetsart University

تایوان

1. National Taiwan University (NTU)

2. National Yang Ming University

3. Taipei Medical University

4. Chang Gung University

5. National Cheng Kung University(NCKU)

6. China Medical University

7. Kaohsiung Medical University

8. National Chung Hsing University

9. National Tsing Hua University

10. I-Shou University

11. Fu jen Catholicuni University

12. National Chiao Tung University

تركيه

1. Koc University

2. Hacettepe University

3. Istanbul University

4. Ankara University

5. Ege University

6. Ataturk University* (جهت همکاری با دانشگاه علوم پزشکی ارومیه)

چك

1. Charles University

2. Palaky University in Olomouc

3. Masaryk University Brno

چین

1. Pecking University

2. Fudan University

3. Shanghai jiao Tong University

4. Tsinghua University

5. Sun Yat-Sen University

6. Zhejiang University

7. Nanjing University

8. Central South University

9. Huazhong University of Science and Technology

10. SiChuan University

11. Tongji University

12. University of Science and Technology of China

13. Wuhan University

14. Xiamen University

15. Soochow University

16. Nankai University

17. Tianjin University

18. Capital Medical University

19. Nanjing Medical University

20. Jinan University

21. Xian jiaotong University

22. Zhengzhou University

23. Southeast University

24. Shandong University

25. China Med University

26. China Pharmaceutical University

دانمارك

1. University of Copenhagen

2. Aarhus University

3. University of Southern Denmark

4. Aalborg University

روسيه

1. Lomonosow Moscow State University

2. Novosibirsk State University

3. Pavlov First Saint Petersburg State Medical University

4. The S.N. Fyodorov Eye Microsurgery State Institution

5. Sechenov First Moscow State Medical University

6. Moscow medical stomatology Institute N.A semashko

ژاپن

1. Tokyo Medical and Dental University (TMDU)

2. Osaka University

3. The University of Tokyo

4. Kyoto University

5. Keio University

6. Kyushu University

7. Tohoku University

8. Hokkaido University

9. Nagoya University

10. Kanazawa University

11. Kobe University

12. Kumamoto University

13. Okayama University

14. University of Tsukuba

15. Chiba University

16. Hiroshima University

17. Nagasaki University

18. Niigata University

19. Showa University

20. Waseda University

21. Ehime University

22. Jikei University School of Medicine

23. Kindai University

24. Shinshu University

25. Tokushima University

26. Yuniversity of Yamanashi

27. Yokohama University

28. Gunma University

29. Mie University

30. Tokyo Metropolitan University

31. Nagoya City University

32. Osaka City University

33. Tokyo University of Science

34. Yokohama City University

35. Nihon University

36. Kitasato University

37. Kagoshima University

سنگاپور

1. National University of Singapore (NUS)

سوئد

1. Karolinska Institute

2. University of Gothenburg

3. Malmo University

4. Lund University |

5. Uppsala University

6. Linkoping University

7. Umea University

8. Orebro University

9. KTH Royal Institute of Technology

10. Stockholm University

سوئيس

1. University of Bern

2. University of Zurich

3. University of Geneva

4. University of Basel

5. University of Lausanne

6. University of Fribourg

7. Ecole Polytechnic Federal Lausanne

شیلی

1. Pontificia Universidad Catolica de Chile (UC)

2. University of Chile

3. Austral University of Chile

4. Diego Portales University

5. University of La Frontera

6. University of Santiago, Chile(UFACH)

7. University of Talca

8. University of Concepcion

صربستان

1. University of Belgrade

عراق

1. University of Baghdad

عمان

1. Sultan Qaboos University

غنا

1. University of Ghana

فرانسه

1. University Pierre et Marie Curie (UPMC)

2. University Claude Bernard Lyon

3. University Paris Descartes

4. University of Strasbourg

5. Aix-Marseille University

6. University of Montpellier

7. University Paris Didort-Paris

8. University Paris-Sud

9. University of Nantes

10. University of Rennesl

11. University of Lille 2 Droit et Sante

12. University Nice Sophia Antipolis

13. University Paris-Est Creteil Val de Marne

14. University Paul Sabatier Toulouse

15. Central Supelec University

16. University of Bordeaux

فنلاند

1. University of Helsinki

2. University of Turku

3. University of Oulu

4. University of Eastern Finland

5. University of Tempere

فيليپين

1. University of the Philippines

قبرس

1. University of Cyprus

كانادا

1. University of British Columbia

2. University of Toronto

3. McGill University

4. McMaster University

5. University de Montreal

6. University of Alberta

7. University of Calgary

8. University of Ottawa

9. The University of Western Ontario

10. Queen’s University at Kingston

11. Dalhousie University

12. Laval University

13. University of Manitoba

14. Universite de Sherbrooke

15. Memorial University of Newfoundland

16. University of Saskatechewan

17. University of Victoria

18. University Guelph

19. Simon Faster University

كره جنوبي

1. Seoul National University

2. Sungkyunkwan University (SKKU)

3. Yonsei University

4. Korea University

5. University of Ulsan

6. Hanyang University

7. KAIST University

8. Gachon University of Medicine and Science

9. Kyung Hee University

10. Chonbuk National University

11. Chonnam National University

12. Chungnam National University

13. Ewha Womans University

14. Kyungpook National University

15. Pusan National University

16. The Catholic University of Korea

17. Chung-Ang University

18. Ajou University

19. Yeungnam University

20. Hallym University

21. Konkuk University

22. Inje University

23. Gyeongsang National University

24. Chungbuk National University

25. Dankook University

26. Gwangju Institute science&Technology

کرواسی

1. University of Zagreb

کلمبیا

1. Pontificia University Javeriana

2. University of Antioquia

3. University National of Colombia

4. University of The Andes

5. University the Roseiro

کنیا

1. University of Nairobi

لبنان

1. American University of Beirut(AUB)

لتونی

1. University of Latvia

لهستان

1. Jagiellonian University

2. University of Warsaw

3. Medical University Gdansk

4. Medical University Lodz

5. European Medical Academy

6. Nicolavs Copernicus University in Torun

مالزي

2. University Malaysia(UM)

3. University Sains Malaysia(USM)

4. University Kebangsaan Malaysia (UKM)

5. University Putra Malaysia (UPM)

مجارستان

1. Semmelweis University Budapest

2. University Debrecen

3. University Szeged

4. University of Pecs

مصر

1. Cairo University

2. Ain Shams University

3. Alexandria University

4. Mansoura University

5. South Valley University

مکزیک

University National Autonomous of Mexico (UNAM) .1

2. Institute Polytechnic National (IPN)

3. Universidad Autonomous de Yucatan

4. University of Guadalajara

نروژ

1. University of Oslo

2. University of Bergen

3. University of Tromso the Arctic

نيوزيلند

1. University of Otago

2. The University of Auckland

3. Massery University

4. University of Conterbury

ونزوئلا

1. Universidad central de venezuela

هندوستان

1. Banaras Hindu University

2. Aligarh Muslim University

3. University of Delhi

4. Panjab University

5. Manipal University

6. Javadpur University

هلند

1. Radboud University

2. Erasmus University Rotterdam

3. University of Amsterdam

4. Lieden University

5. Maastricht University

6. Utrecht University

7. University of Groningen

8. Vrije University Amsterdam

9. VU University Amsterdam

10. University of Twente

11. Academic Center for Dentistry Amesterdam

هنگ كنگ

1. The University of Hong Kong

2. The Chinese University of Hong Kong (CUHK)

3. City University of Hong Kong

یونان

1. National and Kapodistrian University of Athens

2. Aristotle University of Thessaloniki

3. University of Crete

4. University of Patras