دانشگاه های ایتالیا

دانشگاه های ایتالیا

دانشگاه های ایتالیا

در میان دانشگاه های ایتالیا، دانشگاه بولونیا معتبرترین دانشگاه ایتالیا در رنکینگ کیو اس QS  با رتبه 182 می باشد که به اعتقاد برخی قدیمی ترین دانشگاه دنیا است ولی از تاریخ دقیق تاسیس آن اطلاعات زیادی موجود نمی باشد. قرارداد بولونیا که اسم خود را از این دانشگاه گرفته است، پروژه ای است که با هدف دسترسی آسان تر به سیستم آموزشی در سرتاسر اروپا منعقد شده است.

مطلب مرتبط: تحصیل در ایتالیا

26 دانشگاه از دانشگاه های ایتالیا در رنکینگ کیو اس QS وجود دارند که از این تعداد 15 دانشگاه دارای رتبه جهانی زیر 500 هستند که عبارتند از:

دانشگاه بولونیا (رتبه 182)Università di Bologna
دانشگاه ساپپنزا رم (رتبه 202)Sapienza – Università di Roma
دانشگاه پلی تکنیک میلان (رتبه 229) Politecnico di Milano
دانشگاه میلان (رتبه 238)Università degli Studi di Milano
دانشگاه پیزا (رتبه 245)Università di Pisa
دانشگاه پادووا (رتبه 262) Università degli Studi di Padova
دانشگاه تورورگاتا رم (رتبه 305)Universitá degli Studi di Roma – Tor Vergata
دانشگاه ناپل (رتبه 345) Università degli Studi di Napoli Federico II
دانشگاه فلورانس (رتبه 352)Università degli Studi di Firenze
دانشگاه پلی تکنیک تورین (رتبه 365)Politecnico di Torino
دانشگاه پاویا (رتبه 371) Università degli Studi di Pavia
دانشگاه کاتولیکا ساکرو کور (رتبه 377) Università Cattolica del Sacro Cuore
دانشگاه تورین (رتبه 394)Università degli Studi di Torino
دانشگاه ترنتو (رتبه 411) Università degli Studi di Trento
دانشگاه سیه نا (رتبه 471)Università degli Studi di Siena

در مجموع 90 دانشگاه در ایتالیا وجود دارد که اکثر آنها دولتی هستند. همچنین تعداد زیادی مراکز آموزش و پلی تکنیک قسمت اعظم تحصیلات عالی در ایتالیا را تشکیل می دهند.

دانشگاههای مورد تایید وزارت علوم در ایتالیا:

گروه الف (ممتاز)

 • Universita degli studi di Bologna
 • Universita degli studi di Roma “La Sapienza”
 • Politecnico di Milano
 • Universita degli studi di Milano
 • Universita degli studi di Pisa
 • Universita degli studi di Padova
 • Universitả Degli Studi di Roma Tor Vergata
 • Politecnico di Torino
 • Universita degli studi di Firenze
 •  Universita degli studi “Federico II” di Napoli
 •  Universita degli studi di Torino
 •  Universita degli studi di Pavia
 •  Universita Cattolica del Sacro Cuore – Milano
 •  Universita degli studi di Genova
 • Universitả degli Stadi di Milano- Bicocca
 • Universita degli studi di Siena
 • Universita degli studi di Trieste
 • Universita degli studi di Perugia
 •  Universitả degli Studi di Modena e Reggio Emilia
 • Universitả Cả Foscari di Venezia
 • Universita degli studi di Catania
 • Universitả degli Studi di Roma Tre
 • Universita degli studi di Bari
 • Universitả Degli Studi di Verona
 • Universidad degli studi di palermo

گروه ب (خوب)

 • Universita Degli Studi di Trento
 • (Universita  degli Studi di Udine (University of Udine
 • Universita  degli studi di Cagliari
 • Universita  degli studi di Ferrera
 • Universita  degli studi di Parma
 • (Universita  degli studi di Salerno (University of Salerno
 • Universitả  della Calabria
 • Universita  IUAV di Venezia
 • Universitả degli Studi di Bergamo
 • (Universita del salento (universita degli studi di Lecco
 • Universita per stranieri di siena
 • Universita Degli Studi di Teramo
 • Conservatorio di Milano, Napoli, Cagliari, Bari, Roma   صرفا تا کارشناسی ارشد
 • Conservatorio di musica G.B.Martini  صرفا تا کارشناسی ارشد
 • Conservatorio di Torino Guiseppe Verdi    صرفا تا کارشناسی ارشد
 • Academie di Belle arti    کلیه آکادمیهای هنرهای زیبا صرفا تا کارشناسی ارشد
 • (Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati (SISSA

گروه ج (متوسط)

 • Universitả ‘Campus Bio- Medico’ di Roma صرفا تا کارشناسی ارشد
 • Universitả Carlo Cattaneo
 • (Universita per stranieri di Perugia (university of foreigners,Perugia
 • Universitả degli di Cassino
 • Universitả degli Stadi ‘Magna Graeciả di Catanzaro
 • Universitả degli Stadi del Piemonte Orientale ‘Amedeo Avogadro’
 • (Universitả degli Studi dell’ Aquila (University of Aquila
 • Universita degli studi dell’ Insubria  صرفا تا کارشناسی
 • Universitả degli studi di Foggia
 • (Universitả degli studi di Roma “Foro Italico (previously: Istituto Universitario di Scienze Motorie
 • Universitả degli studi del Molise
 • Universitả degli studi del Sannio-Benevento
 • Universitả degli studi Mediterranea di Reggio Calabria  صرفا تا کارشناسی ارشد
 • (Universitả degli studi Suor Orsola Benincasa (previously: Istituto Universitario Suor Orsola Benincasa صرفا تا کارشناسی ارشد
 • Universitảdella Val d’ Aosta
 • Universitả politecnica delle Marche
 • Free university of Bolzano- صرفا تا کارشناسی ارشد
 • Universita commerciale luigi Bocconi
 • Instituto universitario di studi superiori di Pavia-IUSS
 • Libera universita internazionale degli studi “guido carli” LUISS – صرفا در رشته های علوم انسانی
 • Scoula superior “sant’anna di studi universitari e perfezionamento
 • Seconda universita degli di Napoli
 • Universita degli studi “ Gabriele d’annuzio’ di Chieti-Pascara”

 

دانشگاههای مورد تایید وزارت بهداشت در ایتالیا:

برای رشته های علوم پزشکی

 • Politecnico di Milano
 • Alma Mater Studiorum – University of Bologna
 • Free University of Bozen-Bolzano
 • University of Salerno
 • University of Bergamo
 • University of Calabria
 • Sapienza University of Rome
 • University of Milan
 • Università di Padova
 • Politecnico di Torino
 • University of Pisa
 • University of Ferrara
 • University of Rome “Tor Vergata”
 • University of Florence
 • University of Trento
 • University of Naples – Federico II
 • Università Cattolica del Sacro Cuore
 • Università degli Studi di Pavia
 • University of Turin
 • University of Milano-Bicocca
 • University of Trieste Ca’ Foscari
 • University of Venice
 • Catania University
 • University of Genoa
 • University of Modena and Reggio Emilia
 • Perugia University
 • University of Siena
 • Università degli studi Roma Tre
 • University of Bari Aldo Mor
 • University of Brescia
 • Verona University
 • Scuola Normale Superiore di Pisa
 • University of Parma
 • University of Palermo
 • Marche Polytechnic University
 • University of Cagliari
 • Scuola Superiore Sant Anna