قرارداد اعزام دانشجو

قرارداد اعزام دانشجو

قرارداد اعزام دانشجو

قرارداد اعزام دانشجو ما بین فرد متقاضی یا همان دانشجو و موسسه صاحب مجوز از وزارت علوم است. قرارداد اعزام دانشجو به منظور دریافت خدماتی همچون اخذ پذیرش از دانشگاه ها و مراکز علمی تحقیقاتی، اخذ بورسیه تحصیلی، اخذ کمک هزینه تحصیلی، رزور خوابگاه و اسکان دانشجویی و سایر خدمات مربوط به دانشجو است.

نحوه انعقاد قرارداد اعزام دانشجو بين موسسات مجاز و متقاضي و تعرفه هاي مربوط و هزينه هاي اخذ پذيرش و رواديد و خدمات انتقال و اسکان در محل تحصيل به شرح زير محاسبه مي شود:

– اخذ پذيرش از دانشگاه هاي مورد تاييد تا حداکثر 50 درصد يک ماه مقرري دانشجوي مجرد در کشور محل تحصيل.
– اخذ رواديد حداکثر 20 درصد يک ماه مقرري دانشجوي مجرد در کشور محل تحصيل.
– ارائه خدمات راهنمايي، انتقال و اسکان اوليه دانشجو در محل تحصيل 30 درصد يک ماه مقرري دانشجوي مجرد.

بر اين اساس در صورتي که پذيرش از يکي از دانشگاه هاي ممتاز مورد تاييد وزارتين علوم يا بهداشت اخذ شود هزينه هاي اعلام شده در خصوص اخذ پذيرش از دانشگاه هاي مورد تاييد، به ميزان 20 درصد قابل افزايش خواهد بود. همچنين ساير هزينه هايي که در موارد فوق پيش بيني نشده اعم از بليط، فرم هاي رواديد و غيره به صورت توافق طرفين خواهد بود.
50 درصد مبلغ قرارداد در زمان انعقاد و امضاي قرارداد اعزام دانشجو و 50 درصد مابقي پس ازانجام تعهدات موسسه قابل پرداخت خواهد بود.
ارائه اطلاعات واقعي و به هنگام به متقاضي در مورد مقررات و ضوابط دانشگاه مورد تقاضا، چگونگي شرايط زندگي از جمله هزينه زندگي، سکونت و ساير اطلاعات و بررسي صحت و تناسب مدارک مورد نياز ارائه شده متقاضي، برخي از تعهدات و مسووليت هاي موسسه مي باشد، البته مسووليت قانوني صحت مدارک مذکور با خود متقاضي است.

مطلب مرتبط: تعرفه اعزام دانشجو

از آنجایی که مرجع حقوقی در خدمات اعزام دانشجو صرفا قرارداد میان دو طرف است، آگاهی و اشراف به مفاد و تعهدات خود و طرف مقابل می تواند از ایجاد تناقض ها و اتلاف وقت و هزینه های احتمالی در آینده میان هر دو طرف قرارداد جلوگیری کند. در ادامه این مطلب یک نمونه قرارداد اعزام دانشجو در فایل PDF  قابل دانلود است.  همکاران ما با برجسته کردن نکات مهم در این فایل سعی کرده اند برای روشنگری بیشتر شما و اطلاع رسانی موارد پر اهمیت شما را در رسیدن به هدف نهاییتان یاری کنند.