مقایسه تحصیلی کشورها

۰۲ تیر ۱۳۹۴ 1,834 بار نمایش

برای مقایسه تحصیلی دو کشور مد نظر خود می توانید با انتخاب کشور و مقطع مربوطه از ستونهای چپ و راست به بررسی شرایط کشورها بپردازید.

طول دوره  ۴ سال
زبان تدریس آلمانی
 شروع دوره ها شهریور
بهمن
مهلت ارسال مدارک

خرداد (ترم شهریور)

آبان    (ترم بهمن)

پیش نیاز زبان حداقل B1 زبان آلمانی
پیش نیاز تحصیلی پیش دانشگاهی  +   قبولی کارشناسی در دانشگاه سراسری یا کاردانی
امکان بورس خیر
اجازه کار
متوسط شهریه  ۷۰۰ یورو درترم
هزینه زندگی ۷۰۰   –  ۸۰۰ یورو در ماه
بیمه بله
اقامت پس از تحصیل بله
مقالات  ISI نیاز ندارد
مدت زمان اخذ پذیرش  ۶-۸ هفته
مدت زمان اخذ ویزا ۳-۴ ماه
هزینه های متفرقه Application fee + ترجمه مدارک +  پست مدارک
توضیحات مهم ارائه مدرک تسلط به زبان آلمانی جزو شرایط اخذ پذیرش نمی باشد اما برای مصاحبه سفارت  و دریافت ویزا حداقل سطح A1 الزامی است
طول دوره  ۲ سال
زبان تدریس آلمانی،  انگلیسی (بعضی رشته ها)
شروع دوره ها شهریور
بهمن
مهلت ارسال مدارک

خرداد (ترم شهریور)

آبان    (ترم بهمن)

پیش نیاز زبان  B2 زبان آلمانی ، یا IELTS ۶٫۵
پیش نیاز تحصیلی کارشناسی مرتبط (فقط سراسری یا پیام نور   +     قبولی کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری
امکان بورس بله
کار دانشجویی بله
متوسط شهریه  ۷۰۰ یورو درترم
متوسط هزینه زندگی ۷۰۰   –  ۸۰۰ یورو در ماه
بیمه دانشجویی بله
امکان اقامت پس از تحصیل بله
مقالات  ISI نیاز ندارد
مدت زمان اخذ پذیرش  ۶-۸ هفته
مدت زمان اخذ ویزا ۳-۴ ماه
هزینه های متفرقه Application fee + ترجمه مدارک +  پست مدارک
توضیحات مهم ارائه مدرک تسلط به زبان آلمانی جزو شرایط اخذ پذیرش نمی باشد اما برای مصاحبه سفارت  و دریافت ویزا حداقل سطح B1 الزامی است
طول دوره  ۴ سال
زبان تدریس آلمانی،  انگلیسی
شروع دوره ها در طول سال
مهلت ارسال مدارک

در طول سال

پیش نیاز زبان  B2 زبان آلمانی ، یا IELTS ۶٫۵
پیش نیاز تحصیلی    کارشناسی ارشد مرتبط (ترجیحاٌ دانشگاه سراسری/ پیام نور + قبولی در دانشگاه سراسری در مقطع دکترا
امکان بورس بله
کار دانشجویی بله
متوسط شهریه  ۷۰۰ یورو درترم
متوسط هزینه زندگی ۷۰۰   –  ۸۰۰ یورو در ماه
بیمه دانشجویی بله
امکان اقامت پس از تحصیل بله
مقالات  ISI  ترجیحاٌ  ۲ مقاله
مدت زمان اخذ پذیرش  ۱۲-۱۰ هفته
مدت زمان اخذ ویزا ۳-۴ ماه
هزینه های متفرقه Application fee + ترجمه مدارک +  پست مدارک
توضیحات مهم ارائه مدرک تسلط بi زبان آلمانی جزو شرایط اخذ پذیرش نمی باشد اما برای مصاحبه سفارت و یا مصاحبه با استاد راهنما و همچنین دریافت ویزا دارا بودن سطح حداقل زبان ذکر شده الزامی است
طول دوره  ۴ سال
زبان تدریس آلمانی
 شروع دوره ها  فروردین
مهر
مهلت ارسال مدارک

اواخر تیر (ترم مهر)

اواخر دی (ترم فروردین)

پیش نیاز زبان حداقل B1 زبان آلمانی
پیش نیاز تحصیلی پیش دانشگاهی  +   قبولی کارشناسی در دانشگاه سراسری یا کاردانی
امکان بورس خیر
اجازه کار
متوسط شهریه  ۷۰۰ یورو درترم
هزینه زندگی ۷۰۰   –  ۸۰۰ یورو در ماه
بیمه بله
اقامت پس از تحصیل بله
مقالات  ISI نیاز ندارد
مدت زمان اخذ پذیرش  ۶-۸ هفته
مدت زمان اخذ ویزا ۳-۴ ماه
هزینه های متفرقه Application fee + ترجمه مدارک +  پست مدارک
توضیحات مهم داشتن و انتقال هزینه زندگی و تحصیل بمیزان یکسال (۸۰۰۰ الی ۱۰۰۰۰ یورو) به یکی از بانکهای آلمانی برای مصاحبه سفارت و اخذ ویزا الزامی است
طول دوره  ۲ سال
زبان تدریس آلمانی،  انگلیسی (بعضی رشته ها)
شروع دوره ها فروردین
مهر
مهلت ارسال مدارک

اواخر تیر (ترم مهر)

اواخر دی (ترم فروردین)

پیش نیاز زبان  B2 زبان آلمانی ، یا IELTS ۶٫۵
پیش نیاز تحصیلی کارشناسی مرتبط (با معدل حداقل ۱۵)
امکان بورس خیر
کار دانشجویی بله
متوسط شهریه بدون شهریه
متوسط هزینه زندگی ۶۰۰   –  ۸۰۰ یورو در ماه
بیمه دانشجویی بله
امکان اقامت پس از تحصیل بله
مقالات  ISI نیاز ندارد
مدت زمان اخذ پذیرش  ۶-۸ هفته
مدت زمان اخذ ویزا ۳-۴ ماه
هزینه های متفرقه Application fee + ترجمه مدارک +  پست مدارک
توضیحات مهم داشتن و انتقال هزینه زندگی و تحصیل بمیزان یکسال (۸۰۰۰ الی ۱۰۰۰۰ یورو) به یکی از بانکهای آلمانی برای مصاحبه سفارت و اخذ ویزا الزامی است
طول دوره  ۴ سال
زبان تدریس آلمانی،  انگلیسی
شروع دوره ها در طول سال
مهلت ارسال مدارک

در طول سال

پیش نیاز زبان  B2 زبان آلمانی ، یا IELTS ۶٫۵
پیش نیاز تحصیلی    کارشناسی ارشد مرتبط  ( ترجیحاٌ دانشگاه سراسری) با معدل به بالا ۱۶)
امکان بورس بله
کار دانشجویی بله
متوسط شهریه بدون شهریه
متوسط هزینه زندگی ۷۰۰   –  ۸۰۰ یورو در ماه
بیمه دانشجویی بله
امکان اقامت پس از تحصیل بله
مقالات  ISI  ترجیحاٌ  ۲ مقاله
مدت زمان اخذ پذیرش  ۱۲-۱۰ هفته
مدت زمان اخذ ویزا ۳-۴ ماه
هزینه های متفرقه Application fee + ترجمه مدارک +  پست مدارک
توضیحات مهم داشتن و انتقال هزینه زندگی و تحصیل بمیزان یکسال (۸۰۰۰ الی ۱۰۰۰۰ یورو) به یکی از بانکهای آلمانی برای مصاحبه سفارت و اخذ ویزا الزامی است
طول دوره  ۳ سال
زبان تدریس انگلیسی
 شروع دوره ها شهریور
بهمن
مهلت ارسال مدارک

خرداد (ترم شهریور)

آبان    (ترم بهمن)

پیش نیاز زبان مدرک ۵٫۵ الی ۶ IELTS
پیش نیاز تحصیلی پیش دانشگاهی مرتبط
امکان بورس خیر
اجازه کار
متوسط شهریه  ۸۰۰۰ – ۱۲۰۰۰ پوند  در سال
هزینه زندگی لندن ۱۰۰۰ پوند سایر شهر ها ۸۰۰ پوند
بیمه بله
اقامت پس از تحصیل بله
مقالات  ISI نیاز ندارد
مدت زمان اخذ پذیرش  ۶ – ۸ هفته
مدت زمان اخذ ویزا ۱ – ۲ ماه
هزینه های متفرقه Application fee + ترجمه مدارک
توضیحات مهم در حال حاضر صدور ویزای دانشجویی انگلستان در کشور ثالث (امارات، ترکیه ) انجام میشود.
طول دوره  ۱ سال
زبان تدریس انگلیسی
شروع دوره ها شهریور
بهمن
مهلت ارسال مدارک

خرداد (ترم شهریور)

آبان    (ترم بهمن)

پیش نیاز زبان IELTS ۶٫۵
پیش نیاز تحصیلی کارشناسی مرتبط
امکان بورس ضعیف
کار دانشجویی بله
متوسط شهریه  ۸،۰۰۰  الی ۱۴،۰۰۰ کل دوره
متوسط هزینه زندگی لندن ۱۰۰۰ پوند سایر شهر ها ۸۰۰ پوند
بیمه دانشجویی بله
امکان اقامت پس از تحصیل بله
مقالات  ISI نیاز ندارد
مدت زمان اخذ پذیرش  ۶ – ۸ هفته
مدت زمان اخذ ویزا ۱ – ۲ ماه
هزینه های متفرقه Application fee + ترجمه مدارک
توضیحات مهم در حال حاضر صدور ویزای دانشجویی انگلستان در کشور ثالث (امارات، ترکیه ) انجام میشود.
طول دوره  ۳ سال
زبان تدریس انگلیسی
شروع دوره ها در طول سال
مهلت ارسال مدارک

در طول سال

پیش نیاز زبان   مدرک  ۶٫۵ – ۷ IELTS
پیش نیاز تحصیلی کارشناسی ارشد مرتبط  +   خلاصه پروپوزال
امکان بورس ضعیف (بسیار رقابتی )
کار دانشجویی بله
متوسط شهریه  ۸۰۰۰   –  ۱۲۰۰۰ یورو در ماه
متوسط هزینه زندگی  لندن ۱۰۰۰ پوند سایر شهر ها ۸۰۰ پوند
بیمه دانشجویی بله
امکان اقامت پس از تحصیل بله
مقالات  ISI  ترجیحاٌ  ۲ مقاله
مدت زمان اخذ پذیرش  ۱۲-۱۰ هفته
مدت زمان اخذ ویزا ۱ – ۲ ماه
هزینه های متفرقه Application fee + ترجمه مدارک
توضیحات مهم در حال حاضر صدور ویزای دانشجویی انگلستان در کشور ثالث (امارات، ترکیه ) انجام میشود.
طول دوره  ۴ سال
زبان تدریس ایتالیایی – انگلیسی (تعداد محدود)
 شروع دوره ها شهریور
بهمن  (صرفاٌ فنی مهندسی ها )
مهلت ارسال مدارک

اردیبهشت (ترم شهریور)

آبان    (ترم بهمن)

پیش نیاز زبان حداقل B1 زبان ایتالیایی / ۵٫۵ IELTS
پیش نیاز تحصیلی پیش دانشگاهی  (حداقل معدل ۱۵ )
امکان بورس کمک هزینه تا سقف ۵۰۰۰ یورو در سال  + تخفیف در شهریه دانشگاه تا سقف ۹۰%
اجازه کار
متوسط شهریه  ۱۰۰۰ یورو درترم
هزینه زندگی ۷۰۰  –  ۸۰۰ یورو در ماه
بیمه بله
اقامت پس از تحصیل بله
مقالات  ISI نیاز ندارد
مدت زمان اخذ پذیرش  ۶ – ۸ هفته
مدت زمان اخذ ویزا ۱ – ۲ ماه
هزینه های متفرقه Application fee + ترجمه مدارک
توضیحات مهم ارائه مدرک تسلط به زبان ایتالیایی / انگلیسی برای اخذ پذیرش، مصاحبه سفارت  و دریافت ویزا الزامی است
طول دوره  ۲ سال
زبان تدریس ایتالیایی،  انگلیسی (بیشتر رشته ها)
شروع دوره ها شهریور
بهمن (صرفا فنی مهندسی)
مهلت ارسال مدارک

خرداد (ترم شهریور)

آبان    (ترم بهمن)

پیش نیاز زبان  حداقل B1 زبان ایتالیایی / ۶ IELTS
پیش نیاز تحصیلی کارشناسی مرتبط (حداقل معدل ۱۵)
امکان بورس کمک هزینه تا سقف ۵۰۰۰ یورو در سال  + تخفیف در شهریه دانشگاه تا سقف ۹۰%
کار دانشجویی بله
متوسط شهریه  ۱۰۰۰ یورو درترم
متوسط هزینه زندگی ۷۰۰   –  ۸۰۰ یورو در ماه
بیمه دانشجویی بله
امکان اقامت پس از تحصیل بله
مقالات  ISI نیاز ندارد
مدت زمان اخذ پذیرش  ۶-۸ هفته
مدت زمان اخذ ویزا ۱ – ۳ ماه
هزینه های متفرقه Application fee + ترجمه مدارک
توضیحات مهم ارائه مدرک تسلط به زبان ایتالیایی / انگلیسی در زمان اخذ پذیرش ضرورت ندارد  ،اما در زمان مصاحبه سفارت  و دریافت ویزا الزامی است
طول دوره  ۴ سال
زبان تدریس ایتالیایی،  انگلیسی
شروع دوره ها در طول سال
مهلت ارسال مدارک

در طول سال

پیش نیاز زبان ترجیحاٌ B2 زبان ایتالیایی ، یا IELTS ۶٫۵
پیش نیاز تحصیلی    کارشناسی ارشد مرتبط
امکان بورس کمک هزینه تا سقف ۵۰۰۰ یورویی در سال  + تخفیف در شهریه دانشگاه تا سقف ۹۰%
کار دانشجویی بله
متوسط شهریه  ۷۰۰ یورو درترم
متوسط هزینه زندگی ۷۰۰   –  ۸۰۰ یورو در ماه
بیمه دانشجویی بله
امکان اقامت پس از تحصیل بله
مقالات  ISI  ترجیحاٌ  ۲ مقاله
مدت زمان اخذ پذیرش  ۱۲-۱۰ هفته
مدت زمان اخذ ویزا ۳-۴ ماه
هزینه های متفرقه Application fee + ترجمه مدارک
توضیحات مهم ارائه مدرک تسلط به زبان ایتالیایی / انگلیسی برای اخذ پذیرش، مصاحبه سفارت  و دریافت ویزا الزامی نمی باشد
طول دوره ۳ الی ۴ سال
زبان تدریس هلندی – انگلیسی
 شروع دوره ها شهریور
بهمن
مهلت ارسال مدارک

خرداد (ترم شهریور)

آبان    (ترم بهمن)

پیش نیاز زبان  IELTS 6 / TOEFL IBT 75
پیش نیاز تحصیلی پیش دانشگاهی
امکان بورس بله
اجازه کار بله
متوسط شهریه ۶۰۰۰ -۱۵۰۰۰ یورو در سال
هزینه زندگی ۸۰۰ – ۱۰۰۰ یورو در ماه
بیمه بله
اقامت پس از تحصیل بله
مقالات  ISI نیاز ندارد
مدت زمان اخذ پذیرش  ۶-۸ هفته
مدت زمان اخذ ویزا ۲ – ۳ ماه
هزینه های متفرقه Application fee + ترجمه مدارک
توضیحات مهم حداکثر سن متقاضی برای اخذ پذیرش کارشناسی میبایستی ۲۰ سال باشد
طول دوره ۱ الی ۲ سال
زبان تدریس هلندی – انگلیسی
شروع دوره ها شهریور
بهمن
مهلت ارسال مدارک

خرداد (ترم شهریور)

آبان    (ترم بهمن)

پیش نیاز زبان TOEFL IBT 80 / IELTS 6.5
پیش نیاز تحصیلی کارشناسی مرتبط
امکان بورس بله
کار دانشجویی بله
متوسط شهریه  ۸۰۰۰ الی ۲۰۰۰۰ یورو در سال
متوسط هزینه زندگی ۸۰۰   –  ۱۰۰۰ یورو در ماه
بیمه دانشجویی بله
امکان اقامت پس از تحصیل بله
مقالات  ISI نیاز ندارد
مدت زمان اخذ پذیرش  ۶ – ۸ هفته
مدت زمان اخذ ویزا ۲ – ۳ ماه
هزینه های متفرقه Application fee + ترجمه مدارک
توضیحات مهم
طول دوره  ۴ سال
زبان تدریس هلندی ،  انگلیسی
شروع دوره ها در طول سال
مهلت ارسال مدارک

در طول سال

پیش نیاز زبان TOEFL IBT 90 / IELTS 6.5
پیش نیاز تحصیلی    کارشناسی ارشد مرتبط
امکان بورس بله
کار دانشجویی بله
متوسط شهریه رایگان
متوسط هزینه زندگی ۸۰۰ – ۱۰۰۰ یورو در ماه
بیمه دانشجویی بله
امکان اقامت پس از تحصیل بله
مقالات  ISI  ترجیحاٌ  ۲ مقاله
مدت زمان اخذ پذیرش  ۱۲-۱۰ هفته
مدت زمان اخذ ویزا ۳ – ۴ ماه
هزینه های متفرقه Application fee + ترجمه مدارک
توضیحات مهم
طول دوره ۴ سال
زبان تدریس فنلاندی – سوئدی
زمان شروع دوره ها شهریور

بهمن

مهلت ارسال مدارک

خرداد (ترم شهریور)

مهر (ترم بهمن)

پیش نیاز زبان قبولی در امتحان ورودی دانشگاه
پیش نیاز تحصیلی پیش دانشگاهی مرتبط (معدل ۱۵)
امکان بورس خیر
اجازه کار دانشجویی ۲۰ ساعت در هفته
متوسط شهریه دانشگاه رایگان
متوسط هزینه زندگی (اسکان، خوراک، پوشاک و رفت و آمد) ۷۰۰ الی ۹۰۰ یورو در ماه
بیمه دانشجویی ۹۰۰ هزار تومان
امکان اقامت پس از تحصیل در  فنلاند بله
تعداد مقالات  ISI نیاز ندارد
مدت زمان اخذ پذیرش  ۲-۴ هفته
مدت زمان اخذ ویزا ۲-۳ ماه
هزینه های متفرقه  Application fee + ترجمه مدارک + پست مدارک
توضیحات مهم
طول دوره ۲ سال
زبان تدریس انگلسیی
زمان شروع دوره ها شهریور

بهمن

مهلت ارسال مدارک

خرداد (ترم شهریور)

آبان    (ترم بهمن)

پیش نیاز زبان   ۶٫۵  IELTS
پیش نیاز تحصیلی کارشناسی مرتبط (معدل ۱۵)
امکان بورس بله
اجازه کار دانشجویی ۲۰ ساعت در هفته
متوسط شهریه دانشگاه رایگان (بعضی رشته ها۵،۰۰۰ تا ۱۰،۰۰۰ یورو)
متوسط هزینه زندگی (اسکان، خوراک، پوشاک و رفت و آمد) ۷۰۰ الی ۹۰۰ یورو در ماه
بیمه دانشجویی ۹۰۰ هزار تومان برای کل دوره
امکان اقامت پس از تحصیل در  فنلاند بله
تعداد مقالات  ISI ترجیاٌ
مدت زمان اخذ پذیرش  ۲-۴ هفته
مدت زمان اخذ ویزا ۱-۲ ماه
هزینه های متفرقه  Application fee + ترجمه مدارک + پست مدارک
توضیحات مهم
طول دوره ۳ الی ۴ سال
زبان تدریس انگلسیی
زمان شروع دوره ها شهریور

بهمن

مهلت ارسال مدارک

خرداد (ترم شهریور)

آبان    (ترم بهمن)

پیش نیاز زبان  ۷  IELTS
پیش نیاز تحصیلی کارشناسی ارشد مرتبط (معدل ۱۶) +   خلاصه پروپوزال
امکان بورس بله (تا سقف ۱۳،۰۰۰ یورو در سال)
اجازه کار دانشجویی ۲۰ ساعت در هفته
متوسط شهریه دانشگاه رایگان
متوسط هزینه زندگی (اسکان، خوراک، پوشاک و رفت و آمد) ۷۰۰ الی ۹۰۰ یورو در ماه
بیمه دانشجویی ۹۰۰ هزار تومان برای کل دوره
امکان اقامت پس از تحصیل در  فنلاند بله
تعداد مقالات  ISI حداقل ۲ مقاله
مدت زمان اخذ پذیرش ۸-۱۰ هفته
مدت زمان اخذ ویزا ۱-۲ ماه
هزینه های متفرقه Application fee + ترجمه مدارک +  پست مدارک
توضیحات مهم امکان اخذ  بورسیه تا سقف ۱۲۰۰۰ یورو برای دانشجویان برتر وجود دارد.
طول دوره ۳ الی ۴ سال
زبان تدریس مجاری – انگلیسی
زمان شروع دوره ها

شهریور

بهمن

مهلت ارسال مدارک خرداد (ترم شهریور)

مهر (ترم بهمن)

پیش نیاز زبان آشنایی به زبان انگلیسی
پیش نیاز تحصیلی پیش دانشگاهی (معدل ۱۵)+ آزمون ورودی یا Pre-Course
امکان بورس خیر
اجازه کار دانشجویی ۲۰ ساعت در هفته
متوسط شهریه دانشگاه ۶،۰۰۰ الی ۹،۰۰۰ یورو در سال
متوسط هزینه زندگی (اسکان، خوراک، پوشاک و رفت و آمد) ۵۰۰ الی ۶۰۰ یورو در ماه
بیمه دانشجویی رایگان (همراه ویزا)
امکان اقامت پس از تحصیل در  مجارستان بله
تعداد مقالات  ISI نیاز ندارد
مدت زمان اخذ پذیرش  ۲-۴ هفته
مدت زمان اخذ ویزا ۱-۲ ماه
هزینه های متفرقه  Application fee + ترجمه مدارک + پست مدارک
توضیحات مهم
طول دوره ۲ سال
زبان تدریس انگلسیی
زمان شروع دوره ها شهریور

بهمن

مهلت ارسال مدارک

خرداد (ترم شهریور)

آبان    (ترم بهمن)

پیش نیاز زبان   ۶٫۵  IELTS
پیش نیاز تحصیلی کارشناسی مرتبط (معدل ۱۵)
امکان بورس خیر
اجازه کار دانشجویی ۲۰ ساعت در هفته
متوسط شهریه دانشگاه ۶،۰۰۰ الی ۱۰،۰۰۰  یورو در سال
متوسط هزینه زندگی (اسکان، خوراک، پوشاک و رفت و آمد) ۵۰۰ الی ۶۰۰ یورو در ماه
بیمه دانشجویی رایگان (همراه ویزا)
امکان اقامت پس از تحصیل در  مجارستان بله
تعداد مقالات  ISI ترجیاٌ
مدت زمان اخذ پذیرش  ۲-۴ هفته
مدت زمان اخذ ویزا ۱-۲ ماه
هزینه های متفرقه  Application fee + ترجمه مدارک + پست مدارک
توضیحات مهم
طول دوره ۳ الی ۴ سال
زبان تدریس انگلسیی
زمان شروع دوره ها شهریور

بهمن

مهلت ارسال مدارک

خرداد (ترم شهریور)

آبان    (ترم بهمن)

پیش نیاز زبان  ۷  IELTS
پیش نیاز تحصیلی کارشناسی ارشد مرتبط (معدل ۱۶) +   خلاصه پروپوزال
امکان بورس بله
اجازه کار دانشجویی ۲۰ ساعت در هفته
متوسط شهریه دانشگاه ۹،۰۰۰ الی ۱۲،۰۰۰  یورو در سال
متوسط هزینه زندگی (اسکان، خوراک، پوشاک و رفت و آمد) ۵۰۰ الی ۶۰۰ یورو در ماه
بیمه دانشجویی ۹۰۰ هزار تومان برای کل دوره
امکان اقامت پس از تحصیل در  مجارستان بله
تعداد مقالات  ISI حداقل ۲ مقاله
مدت زمان اخذ پذیرش ۸-۱۰ هفته
مدت زمان اخذ ویزا ۱-۲ ماه
هزینه های متفرقه Application fee + ترجمه مدارک +  پست مدارک
توضیحات مهم امکان اخذ  بورسیه تا سقف ۱۲۰۰۰ یورو برای دانشجویان برتر وجود دارد.
طول دوره ۳٫۵ – ۴ سال
زبان تدریس انگلیسی
 شروع دوره ها شهریور
فروردین
مهلت ارسال مدارک

خرداد (ترم شهریور)

دی  (ترم فروردین)

پیش نیاز زبان حداقل ۵٫۵ IELTS
پیش نیاز تحصیلی دیپلم + پیش دانشگاهی
امکان بورس ضعیف
اجازه کار ندارد
متوسط شهریه  ۱۰،۰۰۰  الی ۱۵،۰۰۰ دلار در سال
هزینه زندگی ۱۵۰۰ دلار استرالیا در ماه
بیمه بله
اقامت پس از تحصیل بله
مقالات  ISI نیاز ندارد
مدت زمان اخذ پذیرش ۶ – ۸ هفته
مدت زمان اخذ ویزا ۱ – ۳ ماه
هزینه های متفرقه  ترجمه مدارک
توضیحات مهم
طول دوره ۱ – ۲ سال
زبان تدریس  انگلیسی
شروع دوره ها شهریور
فروردین
مهلت ارسال مدارک

خرداد (ترم شهریور)

دی  (ترم فروردین)

پیش نیاز زبان   IELTS ۶٫۵
پیش نیاز تحصیلی کارشناسی مرتبط
امکان بورس متوسط
کار دانشجویی بله
متوسط شهریه ۱۲،۰۰ الی ۱۸،۰۰۰ دلار استرالیا در سال
متوسط هزینه زندگی ۱۵۰۰ دلار استرالیا در ماه
بیمه دانشجویی بله
امکان اقامت پس از تحصیل بله
مقالات  ISI نیاز ندارد – برای اخذ بورس بله
مدت زمان اخذ پذیرش  ۶ – ۸ هفته
مدت زمان اخذ ویزا ۱ – ۳  ماه
هزینه های متفرقه  ترجمه مدارک
توضیحات مهم
طول دوره  ۳٫۵ – ۴ سال
زبان تدریس انگلیسی
شروع دوره ها در طول سال
مهلت ارسال مدارک

در طول سال

پیش نیاز زبان حداقل IELTS ۶٫۵
پیش نیاز تحصیلی    کارشناسی ارشد مرتبط
امکان بورس بله
کار دانشجویی بله (تمام وقت)
متوسط شهریه ۲۰،۰۰۰ دلار استرالیا به بالا
متوسط هزینه زندگی ۱۵۰۰ دلار استرالیا در ماه
بیمه دانشجویی بله
امکان اقامت پس از تحصیل بله
مقالات  ISI  ترجیحاٌ  ۲ مقاله
مدت زمان اخذ پذیرش ۶ – ۸ هفته
مدت زمان اخذ ویزا ۱ – ۳ ماه
هزینه های متفرقه  ترجمه مدارک
توضیحات مهم
طول دوره ۳ الی ۴ سال
زبان تدریس انگلیسی
زمان شروع دوره ها اوایل بهمن

اوایل تیر

مهلت ارسال مدارک

اواسط مهر (ترم بهمن)

اواسط فروردین (ترم تیر)

پیش نیاز زبان    IELTS 6
پیش نیاز تحصیلی پیش دانشگاهی مرتبط (معدل ۱۵)
امکان بورس خیر
اجازه کار دانشجویی ۱۰ ساعت در هفته
متوسط شهریه دانشگاه ۲۰،۰۰۰  تا ۳۵،۰۰۰ دلار در سال
متوسط هزینه زندگی (اسکان، خوراک، پوشاک و رفت و آمد) ۱،۵۰۰  دلار در ماه
بیمه دانشجویی ۲۹۴ دلار درترم
امکان اقامت پس از تحصیل در  نیوزیلند بله
تعداد مقالات  ISI نیاز ندارد
مدت زمان اخذ پذیرش ۲-۴ هفته
مدت زمان اخذ ویزا ۱-۲ ماه
هزینه های متفرقه Application fee + ترجمه مدارک
توضیحات مهم
طول دوره ۱ الی  ۲ سال
زبان تدریس انگلسیی
زمان شروع دوره ها اوایل بهمن

اوایل تیر

مهلت ارسال مدارک

اواسط مهر (ترم بهمن)

اواسط فروردین (ترم تیر)

پیش نیاز زبان ۶٫۵  IELTS
پیش نیاز تحصیلی کارشناسی مرتبط (معدل ۱۵)
امکان بورس بله
اجازه کار دانشجویی ۲۰ ساعت در هفته
متوسط شهریه دانشگاه ۱۴،۰۰۰ الی ۳۵،۰۰۰ دلار در سال
متوسط هزینه زندگی (اسکان، خوراک، پوشاک و رفت و آمد) ۱،۵۰۰  دلار در ماه
بیمه دانشجویی ۲۹۴ دلار درترم
امکان اقامت پس از تحصیل در  نیوزیلند بله
تعداد مقالات  ISI ترجیاٌ
مدت زمان اخذ پذیرش ۲-۴ هفته
مدت زمان اخذ ویزا ۱-۲ ماه
هزینه های متفرقه Application fee + ترجمه مدارک
توضیحات مهم
طول دوره ۳ الی ۶ سال
زبان تدریس انگلسیی
زمان شروع دوره ها شهریور

مهلت ارسال مدارک

در طول سال

پیش نیاز زبان ۶٫۵ – ۷   IELTS
پیش نیاز تحصیلی کارشناسی ارشد مرتبط (معدل ۱۶) +   خلاصه پروپوزال
امکان بورس بله
اجازه کار دانشجویی ۲۰ ساعت در هفته
متوسط شهریه دانشگاه ۱۴،۰۰۰ الی ۳۵،۰۰۰ دلار در سال
متوسط هزینه زندگی (اسکان، خوراک، پوشاک و رفت و آمد) ۱،۵۰۰  دلار در ماه
بیمه دانشجویی ۲۹۴ دلار درترم
امکان اقامت پس از تحصیل در  نیوزیلند بله
تعداد مقالات  ISI حداقل ۲ مقاله
مدت زمان اخذ پذیرش ۸-۱۰ هفته
مدت زمان اخذ ویزا ۱-۲ ماه
هزینه های متفرقه Application fee + ترجمه مدارک +  پست مدارک
توضیحات مهم امکان اخذ بورسیه (هزینه زندگی + شهریه دانشگاه) در صورت رزومه قوی دانشجو فراهم می باشد.
طول دوره ۳ الی ۴ سال
زبان تدریس انگلیسی – فرانسوی
زمان شروع دوره ها شهریور

مهلت ارسال مدارک

اواسط خرداد

پیش نیاز زبان   IELTS 6
پیش نیاز تحصیلی پیش دانشگاهی مرتبط (معدل ۱۵)
امکان بورس خیر
اجازه کار دانشجویی ۲۰ ساعت در هفته
متوسط شهریه دانشگاه ۸،۰۰۰  تا ۱۷،۰۰۰ دلار در سال
متوسط هزینه زندگی (اسکان، خوراک، پوشاک و رفت و آمد) ۱،۰۰۰ الی ۱،۵۰۰  دلار در ماه
بیمه دانشجویی   ۵۰۰ دلار در سال
امکان اقامت پس از تحصیل در   کانادا بله
تعداد مقالات  ISI نیاز ندارد
مدت زمان اخذ پذیرش ۲-۴ هفته
مدت زمان اخذ ویزا ۱-۲ ماه
هزینه های متفرقه Application fee + ترجمه مدارک
توضیحات مهم
طول دوره ۱ الی  ۲ سال
زبان تدریس انگلیسی – فرانسوی
زمان شروع دوره ها شهریور

دی

مهلت ارسال مدارک

اواسط خرداد (ترم شهریور)

اواسط مهر (ترم دی)

پیش نیاز زبان ۶٫۵   IELTS
پیش نیاز تحصیلی کارشناسی مرتبط (معدل ۱۵)
امکان بورس بله
اجازه کار دانشجویی ۲۰ ساعت در هفته
متوسط شهریه دانشگاه ۸،۰۰۰ الی ۱۸،۰۰۰ دلار در سال
متوسط هزینه زندگی (اسکان، خوراک، پوشاک و رفت و آمد) ۱،۰۰۰ الی ۱،۵۰۰  دلار در ماه
بیمه دانشجویی   ۵۰۰ دلار در سال
امکان اقامت پس از تحصیل در   کانادا بله
تعداد مقالات  ISI ترجیحاٌ
مدت زمان اخذ پذیرش ۶-۸ هفته
مدت زمان اخذ ویزا ۲-۳ ماه
هزینه های متفرقه Application fee + ترجمه مدارک + پست مدارک
توضیحات مهم امکان اخذ کمک هزینه تحصیلی در قالب تخفیف در شهریه وجود دارد. برای رشته هایی همچون روانشناسی، تغذیه و میکروبیولوژی دانشجو ملزم به داشتن سوپروایزر است.
طول دوره ۳ الی ۵ سال
زبان تدریس انگلیسی – فرانسوی
زمان شروع دوره ها شهریور

مهلت ارسال مدارک

اواسط خرداد (ترم شهریور)

پیش نیاز زبان ۶٫۵ یا ۷ IELTS
پیش نیاز تحصیلی کارشناسی ارشد مرتبط (معدل ۱۵) + خلاصه پروپوزال
امکان بورس بله
اجازه کار دانشجویی ۲۰ ساعت در هفته
متوسط شهریه دانشگاه ۸،۰۰۰ الی  ۱۵،۰۰۰ در سال
متوسط هزینه زندگی (اسکان، خوراک، پوشاک و رفت و آمد) ۱،۰۰۰ الی ۱،۵۰۰  دلار در ماه
بیمه دانشجویی   ۵۰۰ دلار در سال
امکان اقامت پس از تحصیل در   کانادا بله
تعداد مقالات  ISI بله حداقل ۲ مقاله
مدت زمان اخذ پذیرش ۶-۸ هفته
مدت زمان اخذ ویزا ۲-۳ ماه
هزینه های متفرقه Application fee + ترجمه مدارک + پست مدارک
توضیحات مهم تحصیل در مقطع دکترا در بعضی دانشگاه ها معادل ایفای شغل بحساب می آید و دانشجو برای آن از دانشگاه حقوق دریافت میکند (میانگین ۱۰۰۰ دلار در ماه)
طول دوره ۳ الی ۴ سال
زبان تدریس انگلیسی
زمان شروع دوره ها شهریور

مهلت ارسال مدارک

اواسط خرداد

پیش نیاز زبان   IELTS 6 یا ۸۵ TOEFL IBT
پیش نیاز تحصیلی پیش دانشگاهی مرتبط (معدل ۱۵)
امکان بورس خیر
اجازه کار دانشجویی ۲۰ ساعت در هفته
متوسط شهریه دانشگاه ۱۲،۰۰۰  تا ۲۰،۰۰۰ دلار در سال
متوسط هزینه زندگی (اسکان، خوراک، پوشاک و رفت و آمد) ۸۰۰ الی ۹۰۰  دلار در ماه
بیمه دانشجویی   ۵۰۰ دلار در سال
امکان اقامت پس از تحصیل در   امریکا بله
تعداد مقالات  ISI نیاز ندارد
مدت زمان اخذ پذیرش ۲-۴ هفته
مدت زمان اخذ ویزا ۱-۲ ماه
هزینه های متفرقه Application fee + ترجمه مدارک
توضیحات مهم آزمون ورودی  (SAT (Scholastic Assessment Test برای برخی دانشگاه ها الزامی است. برای دوره های پزشکی گذراندن لیسانیس زیست شناسی و برای رشته های معماری و موسیقی آزمون عملی نیاز است.
طول دوره ۲ سال
زبان تدریس انگلیسی
زمان شروع دوره ها شهریور

دی

مهلت ارسال مدارک

اواسط خرداد (ترم شهریور)

اواسط مهر (ترم دی)

پیش نیاز زبان IELTS 6.5  یا TOEFL IBT  ۹۰
پیش نیاز تحصیلی کارشناسی مرتبط (معدل ۱۵)+آزمون ورودی (توضیحات مهم)
امکان بورس بله
اجازه کار دانشجویی ۲۰ ساعت در هفته
متوسط شهریه دانشگاه ۱۲،۰۰۰  تا ۲۲،۰۰۰ دلار در سال
متوسط هزینه زندگی (اسکان، خوراک، پوشاک و رفت و آمد) ۸۰۰ الی ۹۰۰  دلار در ماه
بیمه دانشجویی   ۵۰۰ دلار در سال
امکان اقامت پس از تحصیل در   امریکا بله
تعداد مقالات  ISI ترجیحاٌ
مدت زمان اخذ پذیرش ۴-۶هفته
مدت زمان اخذ ویزا ۱-۲ ماه
هزینه های متفرقه Application fee + ترجمه مدارک + پست مدارک
توضیحات مهم برای رشته هایی همچون روانشناسی، تغذیه و میکروبیولوژی دانشجو ملزم به داشتن سوپروایزر است. آزمون های مهم برای: رشته های علوم و ریاضی-GRE، رشته های مدیریت GMAT-، برای رشته حقوق- LSAT ، رشته پزشکی –MCAT ، رشته دندانپزشکی   DAT ، رشته داروسازی -PCAT  میباشد.
طول دوره ۳ الی ۵ سال
زبان تدریس انگلیسی
زمان شروع دوره ها شهریور

بهمن

مهلت ارسال مدارک

اواسط خرداد (ترم شهریور)

مهر (ترم بهمن)

پیش نیاز زبان ۶٫۵/ ۷  TOEFL IBT 90 – IELTS
پیش نیاز تحصیلی کارشناسی ارشد مرتبط (معدل ۱۵) + خلاصه پروپوزال
امکان بورس بله
اجازه کار دانشجویی ۲۰ ساعت در هفته
متوسط شهریه دانشگاه ۱۵،۰۰۰  تا ۲۲،۰۰۰ دلار در سال
متوسط هزینه زندگی (اسکان، خوراک، پوشاک و رفت و آمد) ۱،۰۰۰ الی ۱،۵۰۰  دلار در ماه
بیمه دانشجویی   ۵۰۰ دلار در سال
امکان اقامت پس از تحصیل در   امریکا بله
تعداد مقالات  ISI بله حداقل ۲ مقاله
مدت زمان اخذ پذیرش ۶-۸ هفته
مدت زمان اخذ ویزا ۲-۳ ماه
هزینه های متفرقه Application fee + ترجمه مدارک + پست مدارک
توضیحات مهم برای رشته هایی همچون روانشناسی، تغذیه و میکروبیولوژی دانشجو ملزم به داشتن سوپروایزر است. آزمون های مهم برای: رشته های علوم و ریاضی-GRE، رشته های مدیریت GMAT-، برای رشته حقوق- LSAT ، رشته پزشکی –MCAT ، رشته دندانپزشکی   DAT ، رشته داروسازی -PCAT  میباشد.
طول دوره  ۳ – ۴ سال
زبان تدریس انگلیسی
 شروع دوره ها شهریور
مهلت ارسال مدارک

خرداد (ترم شهریور)

پیش نیاز زبان ندارد
پیش نیاز تحصیلی پیش دانشگاهی  مرتبط
امکان بورس خیر
اجازه کار
متوسط شهریه ۲،۰۰۰  تا ۴،۰۰۰ دلار در سال
هزینه زندگی ۵۰۰  دلار در ماه
بیمه اختیاری (۱۰۰ دلار در سال)
اقامت پس از تحصیل خیر
مقالات  ISI نیاز ندارد
مدت زمان اخذ پذیرش  ۴ – ۶ هفته
مدت زمان اخذ ویزا ۱ ماه
هزینه های متفرقه ترجمه مدارک +  پست مدارک
توضیحات مهم از آبان ۱۳۹۵ به بعد دانشجویانی که نیاز به دریافت گواهی صلاحیت دوره (NOC) از رایزن علمی دهلی نو دارند ، باید مدرک زبان حداقل ۵ ایلتس داشته باشند.
طول دوره  ۲ سال
زبان تدریس انگلیسی
شروع دوره ها شهریور
مهلت ارسال مدارک

خرداد

پیش نیاز زبان ندارد
پیش نیاز تحصیلی کارشناسی مرتبط (معدل ۱۴)
امکان بورس خیر
کار دانشجویی خیر
متوسط شهریه ۳،۰۰۰  الی ۵،۰۰۰ دلار در سال
متوسط هزینه زندگی ۵۰۰  دلار در ماه
بیمه دانشجویی اختیاری (۱۰۰ دلار در سال)
امکان اقامت پس از تحصیل خیر
مقالات  ISI نیاز ندارد
مدت زمان اخذ پذیرش  ۶-۸ هفته
مدت زمان اخذ ویزا ۱ ماه
هزینه های متفرقه  ترجمه مدارک +  پست مدارک
توضیحات مهم
طول دوره  ۵ سال
زبان تدریس انگلیسی
شروع دوره ها در طول سال
مهلت ارسال مدارک

در طول سال

پیش نیاز زبان ترجیحاٌ ۶   IELTS
پیش نیاز تحصیلی کارشناسی ارشد مرتبط (معدل ۱۵) + خلاصه پروپوزال
امکان بورس خیر
کار دانشجویی خیر
متوسط شهریه ۲،۰۰۰ الی ۴،۰۰۰ دلار در سال
متوسط هزینه زندگی ۵۰۰  دلار در ماه
بیمه دانشجویی اختیاری (۱۰۰ دلار در سال)
امکان اقامت پس از تحصیل خیر
مقالات  ISI ترجیحاٌ بله
مدت زمان اخذ پذیرش  ۱۲-۱۰ هفته
مدت زمان اخذ ویزا ۴ – ۶ ماه (نوع ویزا: تحقیقاتی)
هزینه های متفرقه Application fee + ترجمه مدارک +  پست مدارک
توضیحات مهم  نوع ویزای دکترا تحقیقاتی میباشد که نیاز به چندین مرحله استعلام دارد از این رو اخذ این نوع ویزا بطول می انجامد.
طول دوره  ۴ سال
زبان تدریس چینی – انگلیسی
 شروع دوره ها شهریور
مهلت ارسال مدارک

خرداد

پیش نیاز زبان ندارد
پیش نیاز تحصیلی پیش دانشگاهی مرتبط (معدل ۱۴)
امکان بورس خیر
اجازه کار
متوسط شهریه ۳،۰۰۰  تا ۵،۰۰۰  دلار در سال
هزینه زندگی ۶۰۰   –  ۷۰۰ دلار در ماه
بیمه ۱۰۰ دلار در سال
اقامت پس از تحصیل خیر
مقالات  ISI نیاز ندارد
مدت زمان اخذ پذیرش ۲-۴ هفته
مدت زمان اخذ ویزا ۱ ماه
هزینه های متفرقه ترجمه مدارک + پست مدارک
توضیحات مهم
طول دوره  ۲ سال
زبان تدریس انگلیسی – چینی
شروع دوره ها شهریور
مهلت ارسال مدارک

خرداد

پیش نیاز زبان ندارد
پیش نیاز تحصیلی کارشناسی مرتبط (معدل ۱۴)
امکان بورس بله
کار دانشجویی خیر
متوسط شهریه ۳،۰۰۰  الی ۵،۰۰۰ دلار در سال
متوسط هزینه زندگی ۶۰۰   –  ۷۰۰ دلار در ماه
بیمه دانشجویی ۱۰۰ دلار در سال
امکان اقامت پس از تحصیل خیر
مقالات  ISI نیاز ندارد
مدت زمان اخذ پذیرش  ۴ – ۶ هفته
مدت زمان اخذ ویزا ۱ – ۲ ماه
هزینه های متفرقه ترجمه مدارک +  پست مدارک
توضیحات مهم در بعضی رشته ها بورسیه در قالب تخفیف در شهریه و خوابگاه رایگان به دانشجویان تعلق میگیرد.
طول دوره  ۴ سال
زبان تدریس انگلیسی – چینی
شروع دوره ها شهریور
مهلت ارسال مدارک

اردیبهشت

پیش نیاز زبان ترجیحاٌ  ۵٫۵ / ۶  IELTS
پیش نیاز تحصیلی کارشناسی ارشد مرتبط (معدل ۱۵) + خلاصه پروپوزال
امکان بورس بله (شهریه، خوابگاه، حقوق ماهانه)
کار دانشجویی خیر
متوسط شهریه ۳،۰۰۰ الی ۵،۰۰۰ دلار در سال
متوسط هزینه زندگی ۶۰۰   –  ۸۰۰ دلار در ماه
بیمه دانشجویی ۱۰۰ دلار در سال
امکان اقامت پس از تحصیل خیر
مقالات  ISI  ترجیحاٌ  ۲ مقاله
مدت زمان اخذ پذیرش  ۱۲-۱۰ هفته
مدت زمان اخذ ویزا ۱ – ۲ ماه
هزینه های متفرقه  ترجمه مدارک +  پست مدارک
توضیحات مهم دانشگاههای چین بورسیه های تحصیلی متنوعی در قالب شهریه دانشگاه + هزینه زندگی + حقوق ماهیانه به دانشجوییان( برتر) ارائه میدهند
طول دوره  ۴ سال
زبان تدریس آلمانی
 شروع دوره ها شهریور
بهمن
مهلت ارسال مدارک

خرداد (ترم شهریور)

آبان    (ترم بهمن)

پیش نیاز زبان حداقل B1 زبان آلمانی
پیش نیاز تحصیلی پیش دانشگاهی  +   قبولی کارشناسی در دانشگاه سراسری یا کاردانی
امکان بورس خیر
اجازه کار
متوسط شهریه  ۷۰۰ یورو درترم
هزینه زندگی ۷۰۰   –  ۸۰۰ یورو در ماه
بیمه بله
اقامت پس از تحصیل بله
مقالات  ISI نیاز ندارد
مدت زمان اخذ پذیرش  ۶-۸ هفته
مدت زمان اخذ ویزا ۳-۴ ماه
هزینه های متفرقه Application fee + ترجمه مدارک +  پست مدارک
توضیحات مهم ارائه مدرک تسلط به زبان آلمانی جزو شرایط اخذ پذیرش نمی باشد اما برای مصاحبه سفارت  و دریافت ویزا حداقل سطح A1 الزامی است
طول دوره  ۲ سال
زبان تدریس آلمانی،  انگلیسی (بعضی رشته ها)
شروع دوره ها شهریور
بهمن
مهلت ارسال مدارک

خرداد (ترم شهریور)

آبان    (ترم بهمن)

پیش نیاز زبان  B2 زبان آلمانی ، یا IELTS ۶٫۵
پیش نیاز تحصیلی کارشناسی مرتبط (فقط سراسری یا پیام نور   +     قبولی کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری
امکان بورس بله
کار دانشجویی بله
متوسط شهریه  ۷۰۰ یورو درترم
متوسط هزینه زندگی ۷۰۰   –  ۸۰۰ یورو در ماه
بیمه دانشجویی بله
امکان اقامت پس از تحصیل بله
مقالات  ISI نیاز ندارد
مدت زمان اخذ پذیرش  ۶-۸ هفته
مدت زمان اخذ ویزا ۳-۴ ماه
هزینه های متفرقه Application fee + ترجمه مدارک +  پست مدارک
توضیحات مهم ارائه مدرک تسلط به زبان آلمانی جزو شرایط اخذ پذیرش نمی باشد اما برای مصاحبه سفارت  و دریافت ویزا حداقل سطح B1 الزامی است
طول دوره  ۴ سال
زبان تدریس آلمانی،  انگلیسی
شروع دوره ها در طول سال
مهلت ارسال مدارک

در طول سال

پیش نیاز زبان  B2 زبان آلمانی ، یا IELTS ۶٫۵
پیش نیاز تحصیلی    کارشناسی ارشد مرتبط (ترجیحاٌ دانشگاه سراسری/ پیام نور + قبولی در دانشگاه سراسری در مقطع دکترا
امکان بورس بله
کار دانشجویی بله
متوسط شهریه  ۷۰۰ یورو درترم
متوسط هزینه زندگی ۷۰۰   –  ۸۰۰ یورو در ماه
بیمه دانشجویی بله
امکان اقامت پس از تحصیل بله
مقالات  ISI  ترجیحاٌ  ۲ مقاله
مدت زمان اخذ پذیرش  ۱۲-۱۰ هفته
مدت زمان اخذ ویزا ۳-۴ ماه
هزینه های متفرقه Application fee + ترجمه مدارک +  پست مدارک
توضیحات مهم ارائه مدرک تسلط بi زبان آلمانی جزو شرایط اخذ پذیرش نمی باشد اما برای مصاحبه سفارت و یا مصاحبه با استاد راهنما و همچنین دریافت ویزا دارا بودن سطح حداقل زبان ذکر شده الزامی است
طول دوره  ۴ سال
زبان تدریس آلمانی
 شروع دوره ها  فروردین
مهر
مهلت ارسال مدارک

اواخر تیر (ترم مهر)

اواخر دی (ترم فروردین)

پیش نیاز زبان حداقل B1 زبان آلمانی
پیش نیاز تحصیلی پیش دانشگاهی  +   قبولی کارشناسی در دانشگاه سراسری یا کاردانی
امکان بورس خیر
اجازه کار
متوسط شهریه  ۷۰۰ یورو درترم
هزینه زندگی ۷۰۰   –  ۸۰۰ یورو در ماه
بیمه بله
اقامت پس از تحصیل بله
مقالات  ISI نیاز ندارد
مدت زمان اخذ پذیرش  ۶-۸ هفته
مدت زمان اخذ ویزا ۳-۴ ماه
هزینه های متفرقه Application fee + ترجمه مدارک +  پست مدارک
توضیحات مهم داشتن و انتقال هزینه زندگی و تحصیل بمیزان یکسال (۸۰۰۰ الی ۱۰۰۰۰ یورو) به یکی از بانکهای آلمانی برای مصاحبه سفارت و اخذ ویزا الزامی است
طول دوره  ۲ سال
زبان تدریس آلمانی،  انگلیسی (بعضی رشته ها)
شروع دوره ها فروردین
مهر
مهلت ارسال مدارک

اواخر تیر (ترم مهر)

اواخر دی (ترم فروردین)

پیش نیاز زبان  B2 زبان آلمانی ، یا IELTS ۶٫۵
پیش نیاز تحصیلی کارشناسی مرتبط (با معدل حداقل ۱۵)
امکان بورس خیر
کار دانشجویی بله
متوسط شهریه بدون شهریه
متوسط هزینه زندگی ۶۰۰   –  ۸۰۰ یورو در ماه
بیمه دانشجویی بله
امکان اقامت پس از تحصیل بله
مقالات  ISI نیاز ندارد
مدت زمان اخذ پذیرش  ۶-۸ هفته
مدت زمان اخذ ویزا ۳-۴ ماه
هزینه های متفرقه Application fee + ترجمه مدارک +  پست مدارک
توضیحات مهم داشتن و انتقال هزینه زندگی و تحصیل بمیزان یکسال (۸۰۰۰ الی ۱۰۰۰۰ یورو) به یکی از بانکهای آلمانی برای مصاحبه سفارت و اخذ ویزا الزامی است
طول دوره  ۴ سال
زبان تدریس آلمانی،  انگلیسی
شروع دوره ها در طول سال
مهلت ارسال مدارک

در طول سال

پیش نیاز زبان  B2 زبان آلمانی ، یا IELTS ۶٫۵
پیش نیاز تحصیلی    کارشناسی ارشد مرتبط  ( ترجیحاٌ دانشگاه سراسری) با معدل به بالا ۱۶)
امکان بورس بله
کار دانشجویی بله
متوسط شهریه بدون شهریه
متوسط هزینه زندگی ۷۰۰   –  ۸۰۰ یورو در ماه
بیمه دانشجویی بله
امکان اقامت پس از تحصیل بله
مقالات  ISI  ترجیحاٌ  ۲ مقاله
مدت زمان اخذ پذیرش  ۱۲-۱۰ هفته
مدت زمان اخذ ویزا ۳-۴ ماه
هزینه های متفرقه Application fee + ترجمه مدارک +  پست مدارک
توضیحات مهم داشتن و انتقال هزینه زندگی و تحصیل بمیزان یکسال (۸۰۰۰ الی ۱۰۰۰۰ یورو) به یکی از بانکهای آلمانی برای مصاحبه سفارت و اخذ ویزا الزامی است
طول دوره  ۳ سال
زبان تدریس انگلیسی
 شروع دوره ها شهریور
بهمن
مهلت ارسال مدارک

خرداد (ترم شهریور)

آبان    (ترم بهمن)

پیش نیاز زبان مدرک ۵٫۵ الی ۶ IELTS
پیش نیاز تحصیلی پیش دانشگاهی مرتبط
امکان بورس خیر
اجازه کار
متوسط شهریه  ۸۰۰۰ – ۱۲۰۰۰ پوند  در سال
هزینه زندگی لندن ۱۰۰۰ پوند سایر شهر ها ۸۰۰ پوند
بیمه بله
اقامت پس از تحصیل بله
مقالات  ISI نیاز ندارد
مدت زمان اخذ پذیرش  ۶ – ۸ هفته
مدت زمان اخذ ویزا ۱ – ۲ ماه
هزینه های متفرقه Application fee + ترجمه مدارک
توضیحات مهم در حال حاضر صدور ویزای دانشجویی انگلستان در کشور ثالث (امارات، ترکیه ) انجام میشود.
طول دوره  ۱ سال
زبان تدریس انگلیسی
شروع دوره ها شهریور
بهمن
مهلت ارسال مدارک

خرداد (ترم شهریور)

آبان    (ترم بهمن)

پیش نیاز زبان IELTS ۶٫۵
پیش نیاز تحصیلی کارشناسی مرتبط
امکان بورس ضعیف
کار دانشجویی بله
متوسط شهریه  ۸،۰۰۰  الی ۱۴،۰۰۰ کل دوره
متوسط هزینه زندگی لندن ۱۰۰۰ پوند سایر شهر ها ۸۰۰ پوند
بیمه دانشجویی بله
امکان اقامت پس از تحصیل بله
مقالات  ISI نیاز ندارد
مدت زمان اخذ پذیرش  ۶ – ۸ هفته
مدت زمان اخذ ویزا ۱ – ۲ ماه
هزینه های متفرقه Application fee + ترجمه مدارک
توضیحات مهم در حال حاضر صدور ویزای دانشجویی انگلستان در کشور ثالث (امارات، ترکیه ) انجام میشود.
طول دوره  ۳ سال
زبان تدریس انگلیسی
شروع دوره ها در طول سال
مهلت ارسال مدارک

در طول سال

پیش نیاز زبان   مدرک  ۶٫۵ – ۷ IELTS
پیش نیاز تحصیلی کارشناسی ارشد مرتبط  +   خلاصه پروپوزال
امکان بورس ضعیف (بسیار رقابتی )
کار دانشجویی بله
متوسط شهریه  ۸۰۰۰   –  ۱۲۰۰۰ یورو در ماه
متوسط هزینه زندگی  لندن ۱۰۰۰ پوند سایر شهر ها ۸۰۰ پوند
بیمه دانشجویی بله
امکان اقامت پس از تحصیل بله
مقالات  ISI  ترجیحاٌ  ۲ مقاله
مدت زمان اخذ پذیرش  ۱۲-۱۰ هفته
مدت زمان اخذ ویزا ۱ – ۲ ماه
هزینه های متفرقه Application fee + ترجمه مدارک
توضیحات مهم در حال حاضر صدور ویزای دانشجویی انگلستان در کشور ثالث (امارات، ترکیه ) انجام میشود.
طول دوره  ۴ سال
زبان تدریس ایتالیایی – انگلیسی (تعداد محدود)
 شروع دوره ها شهریور
بهمن  (صرفاٌ فنی مهندسی ها )
مهلت ارسال مدارک

اردیبهشت (ترم شهریور)

آبان    (ترم بهمن)

پیش نیاز زبان حداقل B1 زبان ایتالیایی / ۵٫۵ IELTS
پیش نیاز تحصیلی پیش دانشگاهی  (حداقل معدل ۱۵ )
امکان بورس کمک هزینه تا سقف ۵۰۰۰ یورو در سال  + تخفیف در شهریه دانشگاه تا سقف ۹۰%
اجازه کار
متوسط شهریه  ۱۰۰۰ یورو درترم
هزینه زندگی ۷۰۰  –  ۸۰۰ یورو در ماه
بیمه بله
اقامت پس از تحصیل بله
مقالات  ISI نیاز ندارد
مدت زمان اخذ پذیرش  ۶ – ۸ هفته
مدت زمان اخذ ویزا ۱ – ۲ ماه
هزینه های متفرقه Application fee + ترجمه مدارک
توضیحات مهم ارائه مدرک تسلط به زبان ایتالیایی / انگلیسی برای اخذ پذیرش، مصاحبه سفارت  و دریافت ویزا الزامی است
طول دوره  ۲ سال
زبان تدریس ایتالیایی،  انگلیسی (بیشتر رشته ها)
شروع دوره ها شهریور
بهمن (صرفا فنی مهندسی)
مهلت ارسال مدارک

خرداد (ترم شهریور)

آبان    (ترم بهمن)

پیش نیاز زبان  حداقل B1 زبان ایتالیایی / ۶ IELTS
پیش نیاز تحصیلی کارشناسی مرتبط (حداقل معدل ۱۵)
امکان بورس کمک هزینه تا سقف ۵۰۰۰ یورو در سال  + تخفیف در شهریه دانشگاه تا سقف ۹۰%
کار دانشجویی بله
متوسط شهریه  ۱۰۰۰ یورو درترم
متوسط هزینه زندگی ۷۰۰   –  ۸۰۰ یورو در ماه
بیمه دانشجویی بله
امکان اقامت پس از تحصیل بله
مقالات  ISI نیاز ندارد
مدت زمان اخذ پذیرش  ۶-۸ هفته
مدت زمان اخذ ویزا ۱ – ۳ ماه
هزینه های متفرقه Application fee + ترجمه مدارک
توضیحات مهم ارائه مدرک تسلط به زبان ایتالیایی / انگلیسی در زمان اخذ پذیرش ضرورت ندارد  ،اما در زمان مصاحبه سفارت  و دریافت ویزا الزامی است
طول دوره  ۴ سال
زبان تدریس ایتالیایی،  انگلیسی
شروع دوره ها در طول سال
مهلت ارسال مدارک

در طول سال

پیش نیاز زبان ترجیحاٌ B2 زبان ایتالیایی ، یا IELTS ۶٫۵
پیش نیاز تحصیلی    کارشناسی ارشد مرتبط
امکان بورس کمک هزینه تا سقف ۵۰۰۰ یورویی در سال  + تخفیف در شهریه دانشگاه تا سقف ۹۰%
کار دانشجویی بله
متوسط شهریه  ۷۰۰ یورو درترم
متوسط هزینه زندگی ۷۰۰   –  ۸۰۰ یورو در ماه
بیمه دانشجویی بله
امکان اقامت پس از تحصیل بله
مقالات  ISI  ترجیحاٌ  ۲ مقاله
مدت زمان اخذ پذیرش  ۱۲-۱۰ هفته
مدت زمان اخذ ویزا ۳-۴ ماه
هزینه های متفرقه Application fee + ترجمه مدارک
توضیحات مهم ارائه مدرک تسلط به زبان ایتالیایی / انگلیسی برای اخذ پذیرش، مصاحبه سفارت  و دریافت ویزا الزامی نمی باشد
طول دوره ۳ الی ۴ سال
زبان تدریس هلندی – انگلیسی
 شروع دوره ها شهریور
بهمن
مهلت ارسال مدارک

خرداد (ترم شهریور)

آبان    (ترم بهمن)

پیش نیاز زبان  IELTS 6 / TOEFL IBT 75
پیش نیاز تحصیلی پیش دانشگاهی
امکان بورس بله
اجازه کار بله
متوسط شهریه ۶۰۰۰ -۱۵۰۰۰ یورو در سال
هزینه زندگی ۸۰۰ – ۱۰۰۰ یورو در ماه
بیمه بله
اقامت پس از تحصیل بله
مقالات  ISI نیاز ندارد
مدت زمان اخذ پذیرش  ۶-۸ هفته
مدت زمان اخذ ویزا ۲ – ۳ ماه
هزینه های متفرقه Application fee + ترجمه مدارک
توضیحات مهم حداکثر سن متقاضی برای اخذ پذیرش کارشناسی میبایستی ۲۰ سال باشد
طول دوره ۱ الی ۲ سال
زبان تدریس هلندی – انگلیسی
شروع دوره ها شهریور
بهمن
مهلت ارسال مدارک

خرداد (ترم شهریور)

آبان    (ترم بهمن)

پیش نیاز زبان TOEFL IBT 80 / IELTS 6.5
پیش نیاز تحصیلی کارشناسی مرتبط
امکان بورس بله
کار دانشجویی بله
متوسط شهریه  ۸۰۰۰ الی ۲۰۰۰۰ یورو در سال
متوسط هزینه زندگی ۸۰۰   –  ۱۰۰۰ یورو در ماه
بیمه دانشجویی بله
امکان اقامت پس از تحصیل بله
مقالات  ISI نیاز ندارد
مدت زمان اخذ پذیرش  ۶ – ۸ هفته
مدت زمان اخذ ویزا ۲ – ۳ ماه
هزینه های متفرقه Application fee + ترجمه مدارک
توضیحات مهم
طول دوره  ۴ سال
زبان تدریس هلندی ،  انگلیسی
شروع دوره ها در طول سال
مهلت ارسال مدارک

در طول سال

پیش نیاز زبان TOEFL IBT 90 / IELTS 6.5
پیش نیاز تحصیلی    کارشناسی ارشد مرتبط
امکان بورس بله
کار دانشجویی بله
متوسط شهریه رایگان
متوسط هزینه زندگی ۸۰۰ – ۱۰۰۰ یورو در ماه
بیمه دانشجویی بله
امکان اقامت پس از تحصیل بله
مقالات  ISI  ترجیحاٌ  ۲ مقاله
مدت زمان اخذ پذیرش  ۱۲-۱۰ هفته
مدت زمان اخذ ویزا ۳ – ۴ ماه
هزینه های متفرقه Application fee + ترجمه مدارک
توضیحات مهم
طول دوره ۴ سال
زبان تدریس فنلاندی – سوئدی
زمان شروع دوره ها شهریور

بهمن

مهلت ارسال مدارک

خرداد (ترم شهریور)

مهر (ترم بهمن)

پیش نیاز زبان قبولی در امتحان ورودی دانشگاه
پیش نیاز تحصیلی پیش دانشگاهی مرتبط (معدل ۱۵)
امکان بورس خیر
اجازه کار دانشجویی ۲۰ ساعت در هفته
متوسط شهریه دانشگاه رایگان
متوسط هزینه زندگی (اسکان، خوراک، پوشاک و رفت و آمد) ۷۰۰ الی ۹۰۰ یورو در ماه
بیمه دانشجویی ۹۰۰ هزار تومان
امکان اقامت پس از تحصیل در  فنلاند بله
تعداد مقالات  ISI نیاز ندارد
مدت زمان اخذ پذیرش  ۲-۴ هفته
مدت زمان اخذ ویزا ۲-۳ ماه
هزینه های متفرقه  Application fee + ترجمه مدارک + پست مدارک
توضیحات مهم
طول دوره ۲ سال
زبان تدریس انگلسیی
زمان شروع دوره ها شهریور

بهمن

مهلت ارسال مدارک

خرداد (ترم شهریور)

آبان    (ترم بهمن)

پیش نیاز زبان   ۶٫۵  IELTS
پیش نیاز تحصیلی کارشناسی مرتبط (معدل ۱۵)
امکان بورس بله
اجازه کار دانشجویی ۲۰ ساعت در هفته
متوسط شهریه دانشگاه رایگان (بعضی رشته ها۵،۰۰۰ تا ۱۰،۰۰۰ یورو)
متوسط هزینه زندگی (اسکان، خوراک، پوشاک و رفت و آمد) ۷۰۰ الی ۹۰۰ یورو در ماه
بیمه دانشجویی ۹۰۰ هزار تومان برای کل دوره
امکان اقامت پس از تحصیل در  فنلاند بله
تعداد مقالات  ISI ترجیاٌ
مدت زمان اخذ پذیرش  ۲-۴ هفته
مدت زمان اخذ ویزا ۱-۲ ماه
هزینه های متفرقه  Application fee + ترجمه مدارک + پست مدارک
توضیحات مهم
طول دوره ۳ الی ۴ سال
زبان تدریس انگلسیی
زمان شروع دوره ها شهریور

بهمن

مهلت ارسال مدارک

خرداد (ترم شهریور)

آبان    (ترم بهمن)

پیش نیاز زبان  ۷  IELTS
پیش نیاز تحصیلی کارشناسی ارشد مرتبط (معدل ۱۶) +   خلاصه پروپوزال
امکان بورس بله (تا سقف ۱۳،۰۰۰ یورو در سال)
اجازه کار دانشجویی ۲۰ ساعت در هفته
متوسط شهریه دانشگاه رایگان
متوسط هزینه زندگی (اسکان، خوراک، پوشاک و رفت و آمد) ۷۰۰ الی ۹۰۰ یورو در ماه
بیمه دانشجویی ۹۰۰ هزار تومان برای کل دوره
امکان اقامت پس از تحصیل در  فنلاند بله
تعداد مقالات  ISI حداقل ۲ مقاله
مدت زمان اخذ پذیرش ۸-۱۰ هفته
مدت زمان اخذ ویزا ۱-۲ ماه
هزینه های متفرقه Application fee + ترجمه مدارک +  پست مدارک
توضیحات مهم امکان اخذ  بورسیه تا سقف ۱۲۰۰۰ یورو برای دانشجویان برتر وجود دارد.
طول دوره ۳ الی ۴ سال
زبان تدریس مجاری – انگلیسی
زمان شروع دوره ها

شهریور

بهمن

مهلت ارسال مدارک خرداد (ترم شهریور)

مهر (ترم بهمن)

پیش نیاز زبان آشنایی به زبان انگلیسی
پیش نیاز تحصیلی پیش دانشگاهی (معدل ۱۵)+ آزمون ورودی یا Pre-Course
امکان بورس خیر
اجازه کار دانشجویی ۲۰ ساعت در هفته
متوسط شهریه دانشگاه ۶،۰۰۰ الی ۹،۰۰۰ یورو در سال
متوسط هزینه زندگی (اسکان، خوراک، پوشاک و رفت و آمد) ۵۰۰ الی ۶۰۰ یورو در ماه
بیمه دانشجویی رایگان (همراه ویزا)
امکان اقامت پس از تحصیل در  مجارستان بله
تعداد مقالات  ISI نیاز ندارد
مدت زمان اخذ پذیرش  ۲-۴ هفته
مدت زمان اخذ ویزا ۱-۲ ماه
هزینه های متفرقه  Application fee + ترجمه مدارک + پست مدارک
توضیحات مهم
طول دوره ۲ سال
زبان تدریس انگلسیی
زمان شروع دوره ها شهریور

بهمن

مهلت ارسال مدارک

خرداد (ترم شهریور)

آبان    (ترم بهمن)

پیش نیاز زبان   ۶٫۵  IELTS
پیش نیاز تحصیلی کارشناسی مرتبط (معدل ۱۵)
امکان بورس خیر
اجازه کار دانشجویی ۲۰ ساعت در هفته
متوسط شهریه دانشگاه ۶،۰۰۰ الی ۱۰،۰۰۰  یورو در سال
متوسط هزینه زندگی (اسکان، خوراک، پوشاک و رفت و آمد) ۵۰۰ الی ۶۰۰ یورو در ماه
بیمه دانشجویی رایگان (همراه ویزا)
امکان اقامت پس از تحصیل در  مجارستان بله
تعداد مقالات  ISI ترجیاٌ
مدت زمان اخذ پذیرش  ۲-۴ هفته
مدت زمان اخذ ویزا ۱-۲ ماه
هزینه های متفرقه  Application fee + ترجمه مدارک + پست مدارک
توضیحات مهم
طول دوره ۳ الی ۴ سال
زبان تدریس انگلسیی
زمان شروع دوره ها شهریور

بهمن

مهلت ارسال مدارک

خرداد (ترم شهریور)

آبان    (ترم بهمن)

پیش نیاز زبان  ۷  IELTS
پیش نیاز تحصیلی کارشناسی ارشد مرتبط (معدل ۱۶) +   خلاصه پروپوزال
امکان بورس بله
اجازه کار دانشجویی ۲۰ ساعت در هفته
متوسط شهریه دانشگاه ۹،۰۰۰ الی ۱۲،۰۰۰  یورو در سال
متوسط هزینه زندگی (اسکان، خوراک، پوشاک و رفت و آمد) ۵۰۰ الی ۶۰۰ یورو در ماه
بیمه دانشجویی ۹۰۰ هزار تومان برای کل دوره
امکان اقامت پس از تحصیل در  مجارستان بله
تعداد مقالات  ISI حداقل ۲ مقاله
مدت زمان اخذ پذیرش ۸-۱۰ هفته
مدت زمان اخذ ویزا ۱-۲ ماه
هزینه های متفرقه Application fee + ترجمه مدارک +  پست مدارک
توضیحات مهم امکان اخذ  بورسیه تا سقف ۱۲۰۰۰ یورو برای دانشجویان برتر وجود دارد.
طول دوره ۳٫۵ – ۴ سال
زبان تدریس انگلیسی
 شروع دوره ها شهریور
فروردین
مهلت ارسال مدارک

خرداد (ترم شهریور)

دی  (ترم فروردین)

پیش نیاز زبان حداقل ۵٫۵ IELTS
پیش نیاز تحصیلی دیپلم + پیش دانشگاهی
امکان بورس ضعیف
اجازه کار ندارد
متوسط شهریه  ۱۰،۰۰۰  الی ۱۵،۰۰۰ دلار در سال
هزینه زندگی ۱۵۰۰ دلار استرالیا در ماه
بیمه بله
اقامت پس از تحصیل بله
مقالات  ISI نیاز ندارد
مدت زمان اخذ پذیرش ۶ – ۸ هفته
مدت زمان اخذ ویزا ۱ – ۳ ماه
هزینه های متفرقه  ترجمه مدارک
توضیحات مهم
طول دوره ۱ – ۲ سال
زبان تدریس  انگلیسی
شروع دوره ها شهریور
فروردین
مهلت ارسال مدارک

خرداد (ترم شهریور)

دی  (ترم فروردین)

پیش نیاز زبان   IELTS ۶٫۵
پیش نیاز تحصیلی کارشناسی مرتبط
امکان بورس متوسط
کار دانشجویی بله
متوسط شهریه ۱۲،۰۰ الی ۱۸،۰۰۰ دلار استرالیا در سال
متوسط هزینه زندگی ۱۵۰۰ دلار استرالیا در ماه
بیمه دانشجویی بله
امکان اقامت پس از تحصیل بله
مقالات  ISI نیاز ندارد – برای اخذ بورس بله
مدت زمان اخذ پذیرش  ۶ – ۸ هفته
مدت زمان اخذ ویزا ۱ – ۳  ماه
هزینه های متفرقه  ترجمه مدارک
توضیحات مهم
طول دوره  ۳٫۵ – ۴ سال
زبان تدریس انگلیسی
شروع دوره ها در طول سال
مهلت ارسال مدارک

در طول سال

پیش نیاز زبان حداقل IELTS ۶٫۵
پیش نیاز تحصیلی    کارشناسی ارشد مرتبط
امکان بورس بله
کار دانشجویی بله (تمام وقت)
متوسط شهریه ۲۰،۰۰۰ دلار استرالیا به بالا
متوسط هزینه زندگی ۱۵۰۰ دلار استرالیا در ماه
بیمه دانشجویی بله
امکان اقامت پس از تحصیل بله
مقالات  ISI  ترجیحاٌ  ۲ مقاله
مدت زمان اخذ پذیرش ۶ – ۸ هفته
مدت زمان اخذ ویزا ۱ – ۳ ماه
هزینه های متفرقه  ترجمه مدارک
توضیحات مهم
طول دوره ۳ الی ۴ سال
زبان تدریس انگلیسی
زمان شروع دوره ها اوایل بهمن

اوایل تیر

مهلت ارسال مدارک

اواسط مهر (ترم بهمن)

اواسط فروردین (ترم تیر)

پیش نیاز زبان    IELTS 6
پیش نیاز تحصیلی پیش دانشگاهی مرتبط (معدل ۱۵)
امکان بورس خیر
اجازه کار دانشجویی ۱۰ ساعت در هفته
متوسط شهریه دانشگاه ۲۰،۰۰۰  تا ۳۵،۰۰۰ دلار در سال
متوسط هزینه زندگی (اسکان، خوراک، پوشاک و رفت و آمد) ۱،۵۰۰  دلار در ماه
بیمه دانشجویی ۲۹۴ دلار درترم
امکان اقامت پس از تحصیل در  نیوزیلند بله
تعداد مقالات  ISI نیاز ندارد
مدت زمان اخذ پذیرش ۲-۴ هفته
مدت زمان اخذ ویزا ۱-۲ ماه
هزینه های متفرقه Application fee + ترجمه مدارک
توضیحات مهم
طول دوره ۱ الی  ۲ سال
زبان تدریس انگلسیی
زمان شروع دوره ها اوایل بهمن

اوایل تیر

مهلت ارسال مدارک

اواسط مهر (ترم بهمن)

اواسط فروردین (ترم تیر)

پیش نیاز زبان ۶٫۵  IELTS
پیش نیاز تحصیلی کارشناسی مرتبط (معدل ۱۵)
امکان بورس بله
اجازه کار دانشجویی ۲۰ ساعت در هفته
متوسط شهریه دانشگاه ۱۴،۰۰۰ الی ۳۵،۰۰۰ دلار در سال
متوسط هزینه زندگی (اسکان، خوراک، پوشاک و رفت و آمد) ۱،۵۰۰  دلار در ماه
بیمه دانشجویی ۲۹۴ دلار درترم
امکان اقامت پس از تحصیل در  نیوزیلند بله
تعداد مقالات  ISI ترجیاٌ
مدت زمان اخذ پذیرش ۲-۴ هفته
مدت زمان اخذ ویزا ۱-۲ ماه
هزینه های متفرقه Application fee + ترجمه مدارک
توضیحات مهم
طول دوره ۳ الی ۶ سال
زبان تدریس انگلسیی
زمان شروع دوره ها شهریور

مهلت ارسال مدارک

در طول سال

پیش نیاز زبان ۶٫۵ – ۷   IELTS
پیش نیاز تحصیلی کارشناسی ارشد مرتبط (معدل ۱۶) +   خلاصه پروپوزال
امکان بورس بله
اجازه کار دانشجویی ۲۰ ساعت در هفته
متوسط شهریه دانشگاه ۱۴،۰۰۰ الی ۳۵،۰۰۰ دلار در سال
متوسط هزینه زندگی (اسکان، خوراک، پوشاک و رفت و آمد) ۱،۵۰۰  دلار در ماه
بیمه دانشجویی ۲۹۴ دلار درترم
امکان اقامت پس از تحصیل در  نیوزیلند بله
تعداد مقالات  ISI حداقل ۲ مقاله
مدت زمان اخذ پذیرش ۸-۱۰ هفته
مدت زمان اخذ ویزا ۱-۲ ماه
هزینه های متفرقه Application fee + ترجمه مدارک +  پست مدارک
توضیحات مهم امکان اخذ بورسیه (هزینه زندگی + شهریه دانشگاه) در صورت رزومه قوی دانشجو فراهم می باشد.
طول دوره ۳ الی ۴ سال
زبان تدریس انگلیسی – فرانسوی
زمان شروع دوره ها شهریور

مهلت ارسال مدارک

اواسط خرداد

پیش نیاز زبان   IELTS 6
پیش نیاز تحصیلی پیش دانشگاهی مرتبط (معدل ۱۵)
امکان بورس خیر
اجازه کار دانشجویی ۲۰ ساعت در هفته
متوسط شهریه دانشگاه ۸،۰۰۰  تا ۱۷،۰۰۰ دلار در سال
متوسط هزینه زندگی (اسکان، خوراک، پوشاک و رفت و آمد) ۱،۰۰۰ الی ۱،۵۰۰  دلار در ماه
بیمه دانشجویی   ۵۰۰ دلار در سال
امکان اقامت پس از تحصیل در   کانادا بله
تعداد مقالات  ISI نیاز ندارد
مدت زمان اخذ پذیرش ۲-۴ هفته
مدت زمان اخذ ویزا ۱-۲ ماه
هزینه های متفرقه Application fee + ترجمه مدارک
توضیحات مهم
طول دوره ۱ الی  ۲ سال
زبان تدریس انگلیسی – فرانسوی
زمان شروع دوره ها شهریور

دی

مهلت ارسال مدارک

اواسط خرداد (ترم شهریور)

اواسط مهر (ترم دی)

پیش نیاز زبان ۶٫۵   IELTS
پیش نیاز تحصیلی کارشناسی مرتبط (معدل ۱۵)
امکان بورس بله
اجازه کار دانشجویی ۲۰ ساعت در هفته
متوسط شهریه دانشگاه ۸،۰۰۰ الی ۱۸،۰۰۰ دلار در سال
متوسط هزینه زندگی (اسکان، خوراک، پوشاک و رفت و آمد) ۱،۰۰۰ الی ۱،۵۰۰  دلار در ماه
بیمه دانشجویی   ۵۰۰ دلار در سال
امکان اقامت پس از تحصیل در   کانادا بله
تعداد مقالات  ISI ترجیحاٌ
مدت زمان اخذ پذیرش ۶-۸ هفته
مدت زمان اخذ ویزا ۲-۳ ماه
هزینه های متفرقه Application fee + ترجمه مدارک + پست مدارک
توضیحات مهم امکان اخذ کمک هزینه تحصیلی در قالب تخفیف در شهریه وجود دارد. برای رشته هایی همچون روانشناسی، تغذیه و میکروبیولوژی دانشجو ملزم به داشتن سوپروایزر است.
طول دوره ۳ الی ۵ سال
زبان تدریس انگلیسی – فرانسوی
زمان شروع دوره ها شهریور

مهلت ارسال مدارک

اواسط خرداد (ترم شهریور)

پیش نیاز زبان ۶٫۵ یا ۷ IELTS
پیش نیاز تحصیلی کارشناسی ارشد مرتبط (معدل ۱۵) + خلاصه پروپوزال
امکان بورس بله
اجازه کار دانشجویی ۲۰ ساعت در هفته
متوسط شهریه دانشگاه ۸،۰۰۰ الی  ۱۵،۰۰۰ در سال
متوسط هزینه زندگی (اسکان، خوراک، پوشاک و رفت و آمد) ۱،۰۰۰ الی ۱،۵۰۰  دلار در ماه
بیمه دانشجویی   ۵۰۰ دلار در سال
امکان اقامت پس از تحصیل در   کانادا بله
تعداد مقالات  ISI بله حداقل ۲ مقاله
مدت زمان اخذ پذیرش ۶-۸ هفته
مدت زمان اخذ ویزا ۲-۳ ماه
هزینه های متفرقه Application fee + ترجمه مدارک + پست مدارک
توضیحات مهم تحصیل در مقطع دکترا در بعضی دانشگاه ها معادل ایفای شغل بحساب می آید و دانشجو برای آن از دانشگاه حقوق دریافت میکند (میانگین ۱۰۰۰ دلار در ماه)
طول دوره ۳ الی ۴ سال
زبان تدریس انگلیسی
زمان شروع دوره ها شهریور

مهلت ارسال مدارک

اواسط خرداد

پیش نیاز زبان   IELTS 6 یا ۸۵ TOEFL IBT
پیش نیاز تحصیلی پیش دانشگاهی مرتبط (معدل ۱۵)
امکان بورس خیر
اجازه کار دانشجویی ۲۰ ساعت در هفته
متوسط شهریه دانشگاه ۱۲،۰۰۰  تا ۲۰،۰۰۰ دلار در سال
متوسط هزینه زندگی (اسکان، خوراک، پوشاک و رفت و آمد) ۸۰۰ الی ۹۰۰  دلار در ماه
بیمه دانشجویی   ۵۰۰ دلار در سال
امکان اقامت پس از تحصیل در   امریکا بله
تعداد مقالات  ISI نیاز ندارد
مدت زمان اخذ پذیرش ۲-۴ هفته
مدت زمان اخذ ویزا ۱-۲ ماه
هزینه های متفرقه Application fee + ترجمه مدارک
توضیحات مهم آزمون ورودی  (SAT (Scholastic Assessment Test برای برخی دانشگاه ها الزامی است. برای دوره های پزشکی گذراندن لیسانیس زیست شناسی و برای رشته های معماری و موسیقی آزمون عملی نیاز است.
طول دوره ۲ سال
زبان تدریس انگلیسی
زمان شروع دوره ها شهریور

دی

مهلت ارسال مدارک

اواسط خرداد (ترم شهریور)

اواسط مهر (ترم دی)

پیش نیاز زبان IELTS 6.5  یا TOEFL IBT  ۹۰
پیش نیاز تحصیلی کارشناسی مرتبط (معدل ۱۵)+آزمون ورودی (توضیحات مهم)
امکان بورس بله
اجازه کار دانشجویی ۲۰ ساعت در هفته
متوسط شهریه دانشگاه ۱۲،۰۰۰  تا ۲۲،۰۰۰ دلار در سال
متوسط هزینه زندگی (اسکان، خوراک، پوشاک و رفت و آمد) ۸۰۰ الی ۹۰۰  دلار در ماه
بیمه دانشجویی   ۵۰۰ دلار در سال
امکان اقامت پس از تحصیل در   امریکا بله
تعداد مقالات  ISI ترجیحاٌ
مدت زمان اخذ پذیرش ۴-۶هفته
مدت زمان اخذ ویزا ۱-۲ ماه
هزینه های متفرقه Application fee + ترجمه مدارک + پست مدارک
توضیحات مهم برای رشته هایی همچون روانشناسی، تغذیه و میکروبیولوژی دانشجو ملزم به داشتن سوپروایزر است. آزمون های مهم برای: رشته های علوم و ریاضی-GRE، رشته های مدیریت GMAT-، برای رشته حقوق- LSAT ، رشته پزشکی –MCAT ، رشته دندانپزشکی   DAT ، رشته داروسازی -PCAT  میباشد.
طول دوره ۳ الی ۵ سال
زبان تدریس انگلیسی
زمان شروع دوره ها شهریور

بهمن

مهلت ارسال مدارک

اواسط خرداد (ترم شهریور)

مهر (ترم بهمن)

پیش نیاز زبان ۶٫۵/ ۷  TOEFL IBT 90 – IELTS
پیش نیاز تحصیلی کارشناسی ارشد مرتبط (معدل ۱۵) + خلاصه پروپوزال
امکان بورس بله
اجازه کار دانشجویی ۲۰ ساعت در هفته
متوسط شهریه دانشگاه ۱۵،۰۰۰  تا ۲۲،۰۰۰ دلار در سال
متوسط هزینه زندگی (اسکان، خوراک، پوشاک و رفت و آمد) ۱،۰۰۰ الی ۱،۵۰۰  دلار در ماه
بیمه دانشجویی   ۵۰۰ دلار در سال
امکان اقامت پس از تحصیل در   امریکا بله
تعداد مقالات  ISI بله حداقل ۲ مقاله
مدت زمان اخذ پذیرش ۶-۸ هفته
مدت زمان اخذ ویزا ۲-۳ ماه
هزینه های متفرقه Application fee + ترجمه مدارک + پست مدارک
توضیحات مهم برای رشته هایی همچون روانشناسی، تغذیه و میکروبیولوژی دانشجو ملزم به داشتن سوپروایزر است. آزمون های مهم برای: رشته های علوم و ریاضی-GRE، رشته های مدیریت GMAT-، برای رشته حقوق- LSAT ، رشته پزشکی –MCAT ، رشته دندانپزشکی   DAT ، رشته داروسازی -PCAT  میباشد.
طول دوره  ۳ – ۴ سال
زبان تدریس انگلیسی
 شروع دوره ها شهریور
مهلت ارسال مدارک

خرداد (ترم شهریور)

پیش نیاز زبان ندارد
پیش نیاز تحصیلی پیش دانشگاهی  مرتبط
امکان بورس خیر
اجازه کار
متوسط شهریه ۲،۰۰۰  تا ۴،۰۰۰ دلار در سال
هزینه زندگی ۵۰۰  دلار در ماه
بیمه اختیاری (۱۰۰ دلار در سال)
اقامت پس از تحصیل خیر
مقالات  ISI نیاز ندارد
مدت زمان اخذ پذیرش  ۴ – ۶ هفته
مدت زمان اخذ ویزا ۱ ماه
هزینه های متفرقه ترجمه مدارک +  پست مدارک
توضیحات مهم از آبان ۱۳۹۵ به بعد دانشجویانی که نیاز به دریافت گواهی صلاحیت دوره (NOC) از رایزن علمی دهلی نو دارند ، باید مدرک زبان حداقل ۵ ایلتس داشته باشند.
طول دوره  ۲ سال
زبان تدریس انگلیسی
شروع دوره ها شهریور
مهلت ارسال مدارک

خرداد

پیش نیاز زبان ندارد
پیش نیاز تحصیلی کارشناسی مرتبط (معدل ۱۴)
امکان بورس خیر
کار دانشجویی خیر
متوسط شهریه ۳،۰۰۰  الی ۵،۰۰۰ دلار در سال
متوسط هزینه زندگی ۵۰۰  دلار در ماه
بیمه دانشجویی اختیاری (۱۰۰ دلار در سال)
امکان اقامت پس از تحصیل خیر
مقالات  ISI نیاز ندارد
مدت زمان اخذ پذیرش  ۶-۸ هفته
مدت زمان اخذ ویزا ۱ ماه
هزینه های متفرقه  ترجمه مدارک +  پست مدارک
توضیحات مهم
طول دوره  ۵ سال
زبان تدریس انگلیسی
شروع دوره ها در طول سال
مهلت ارسال مدارک

در طول سال

پیش نیاز زبان ترجیحاٌ ۶   IELTS
پیش نیاز تحصیلی کارشناسی ارشد مرتبط (معدل ۱۵) + خلاصه پروپوزال
امکان بورس خیر
کار دانشجویی خیر
متوسط شهریه ۲،۰۰۰ الی ۴،۰۰۰ دلار در سال
متوسط هزینه زندگی ۵۰۰  دلار در ماه
بیمه دانشجویی اختیاری (۱۰۰ دلار در سال)
امکان اقامت پس از تحصیل خیر
مقالات  ISI ترجیحاٌ بله
مدت زمان اخذ پذیرش  ۱۲-۱۰ هفته
مدت زمان اخذ ویزا ۴ – ۶ ماه (نوع ویزا: تحقیقاتی)
هزینه های متفرقه Application fee + ترجمه مدارک +  پست مدارک
توضیحات مهم  نوع ویزای دکترا تحقیقاتی میباشد که نیاز به چندین مرحله استعلام دارد از این رو اخذ این نوع ویزا بطول می انجامد.
طول دوره  ۴ سال
زبان تدریس چینی – انگلیسی
 شروع دوره ها شهریور
مهلت ارسال مدارک

خرداد

پیش نیاز زبان ندارد
پیش نیاز تحصیلی پیش دانشگاهی مرتبط (معدل ۱۴)
امکان بورس خیر
اجازه کار
متوسط شهریه ۳،۰۰۰  تا ۵،۰۰۰  دلار در سال
هزینه زندگی ۶۰۰   –  ۷۰۰ دلار در ماه
بیمه ۱۰۰ دلار در سال
اقامت پس از تحصیل خیر
مقالات  ISI نیاز ندارد
مدت زمان اخذ پذیرش ۲-۴ هفته
مدت زمان اخذ ویزا ۱ ماه
هزینه های متفرقه ترجمه مدارک + پست مدارک
توضیحات مهم
طول دوره  ۲ سال
زبان تدریس انگلیسی – چینی
شروع دوره ها شهریور
مهلت ارسال مدارک

خرداد

پیش نیاز زبان ندارد
پیش نیاز تحصیلی کارشناسی مرتبط (معدل ۱۴)
امکان بورس بله
کار دانشجویی خیر
متوسط شهریه ۳،۰۰۰  الی ۵،۰۰۰ دلار در سال
متوسط هزینه زندگی ۶۰۰   –  ۷۰۰ دلار در ماه
بیمه دانشجویی ۱۰۰ دلار در سال
امکان اقامت پس از تحصیل خیر
مقالات  ISI نیاز ندارد
مدت زمان اخذ پذیرش  ۴ – ۶ هفته
مدت زمان اخذ ویزا ۱ – ۲ ماه
هزینه های متفرقه ترجمه مدارک +  پست مدارک
توضیحات مهم در بعضی رشته ها بورسیه در قالب تخفیف در شهریه و خوابگاه رایگان به دانشجویان تعلق میگیرد.
طول دوره  ۴ سال
زبان تدریس انگلیسی – چینی
شروع دوره ها شهریور
مهلت ارسال مدارک

اردیبهشت

پیش نیاز زبان ترجیحاٌ  ۵٫۵ / ۶  IELTS
پیش نیاز تحصیلی کارشناسی ارشد مرتبط (معدل ۱۵) + خلاصه پروپوزال
امکان بورس بله (شهریه، خوابگاه، حقوق ماهانه)
کار دانشجویی خیر
متوسط شهریه ۳،۰۰۰ الی ۵،۰۰۰ دلار در سال
متوسط هزینه زندگی ۶۰۰   –  ۸۰۰ دلار در ماه
بیمه دانشجویی ۱۰۰ دلار در سال
امکان اقامت پس از تحصیل خیر
مقالات  ISI  ترجیحاٌ  ۲ مقاله
مدت زمان اخذ پذیرش  ۱۲-۱۰ هفته
مدت زمان اخذ ویزا ۱ – ۲ ماه
هزینه های متفرقه  ترجمه مدارک +  پست مدارک
توضیحات مهم دانشگاههای چین بورسیه های تحصیلی متنوعی در قالب شهریه دانشگاه + هزینه زندگی + حقوق ماهیانه به دانشجوییان( برتر) ارائه میدهند