خدمت سربازی (اینفوگرافیک)

خدمت سربازی (اینفوگرافیک)

اینفو گرافیک های زیر بیانگر شرایط کلی خدمت سربازی و همچنین بررسی مزایا و معایب رفتن به خدمت سربازی می باشند.

لازم به ذکر است این تصاویر برگرفته از وبسایت سازمان وظیفه عمومی http://vazifeh.police.ir می باشد.

اینفو-گرافیک-خدمت-سربازی-قسمت-اول

اینفوگرافیک-خدمت-سربازی-قسمت-دوم