رتبه بندی دانشگاه ها از نظر دانشجویان

رتبه بندی دانشگاه ها از نظر دانشجویان

رتبه بندی دانشگاه ها

اگر دانشجویان به تمامی منابع و اطلاعات مورد نیاز دسترسی داشته باشند، دانشگاه ها را چگونه رتبه بندی می کنند؟ پاسخ به این سوال در گزارش “How Do Students Use University Rankings” مورد بررسی قرار گرفته است.

این گزارش که بر اساس نظرخواهی از گروه های مختلف دانشجویی در پنج شهر مختلف اروپا انجام شده است و عوامل تاثیر گذار در رتبه بندی دانشگاه ها از نظر دانشجویان را در هنگام تصمیم گیری برای انتخاب مقصد تحصیلی نشان می دهد.

اعتبار در نزد کارفرمایان

مهمترین فاکتور برای دانشجویان میزان موفقیت در پیدا کردن شغل مناسب و موفقیت در زندگی شغلی بود که بر اساس نرخ استخدام و مقبولیت دانشگاه در نظر کارفرمایان اندازه گیری می شود. تعدادی از دانشجویان همچنین به معیارهای بیشتر مانند تناسب استخدام دانشجویان بر اساس مدرک تحصیلی یا نرخ استخدام دانشجویان بین المللی در کشور خارجی محل تحصیل اشاره داشتند.

کیفیت آموزش

دومین فاکتور تعیین کننده برای دانشجویان ارزیابی و مقایسه کیفیت آموزشی دانشگاه ها بود. در کنار معیارهایی چون تناسب تعداد استاد به دانشجو یا تعداد استادانی با مدارک دکترا، برخی از دانشجویان موارد دیگر مانند تعداد برندگان جوایز نوبل و دیگر جوایز معتبر و همچنین تجربه آموزشی اساتید را مد نظر قرار داده بودند.

تجربه دانشجویی

فاکتور بعدی که بسیار مورد توجه بود مقایسه تجارب دانشجویی در دانشگاه های مختلف بود که با معیارهایی مانند میزان رضایت دانشجویان و تنوع جامعه دانشجویی در دانشگاه سنجیده می شد. تنوع دانشجویی از نظر بسیاری از دانشجویان معیار مهمی برای تضمین مفید بودن تجربه آنها قلمداد می شد زیرا فرصت ملاقات و یادگیری در مورد دیگر مردم از سرتاسر جهان را برای آنها فراهم می کرد.

تحقیقات

با توجه به این موضوع که برای دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد و بالاتر مقایسه اعتبار و تعداد تحقیقات انجام شده در دانشگاه های مختلف فاکتور مهمی به شمار می آید، همچنین برای بسیاری از متقاضیان مقطع کارشناسی به عنوان یک فاکتور مهم برای تصمیم گیری محسوب می شد. برای ارزیابی این موضوع از تعداد انتشارات و بازبینی تحقیقات و اعتبار علمی دانشگاه در جوامع آکادمیک استفاده می شود.

هزینه

در نهایت آخرین فاکتور تعیین کننده هزینه تحصیل در دانشگاه های مختلف می باشد. اگرچه برخلاف انتظار معمول این فاکتور به عنوان یکی از اولویتهای اصلی مطرح نشد و فقط 8% آرا را به خود اختصاص داد. برای اکثر دانشجویان رتبه بندی دانشگاه ها در ارزیابی اعتبار دانشگاه و کیفیت تجربه دانشجویی خلاصه می شد و عواملی مانند هزینه تحصیلی به صورت جداگانه بررسی می شد.

رتبه بندی دانشگاه ها