ویزای دانشجویی چین

ویزای دانشجویی چین

ویزای دانشجویی چین

مطابق قانون کشور چین ، دانشجویای بین المللی برای تحصیل در چین نیاز به اخذ ویزای دانشجویی چین دارند. تمامی دانشجویان بعد از دریافت نامه پذیرش دانشگاه  میتوانند با در دست داشتن مدارک مورد نیاز و فرم ویزا ( فرم  JW201 یا JW202  )  با مراجعه به  سفارت چین در کشورشان و یا کنسولگری چین اقدام به اخذ ویزا نمایند.  بعد از وضع قانون جدید درباره ویزای دانشجویی چین در سپتامبر سال 2013، دانشجویانی که قصد تحصیل بیش از 6 ماه را دارند باید ویزای نوع X-1   و دانشجویانی که  مدت تحصیل آنها کمتر از 6 ماه است ویزای نوع  X-2  را   اقدام نمایند. سفارت چین اختیار کامل در صدور و یا رد ویزای متقاضیان تحصیل در این کشور را دارد.

دپارتمان پذیرش دانشجویان بین المللی در هر دانشگاه بعد از ارزیابی و پذیرش دانشجو ، نامه تاییدیه ثبت نام فرد ، بهمراه مدارک مورد نیاز و فرم ویزا ( فرم  JW201 یا JW202  ) را برای دانشجو و یا نماینده آن ارسال میکند. هر دو مدارک ارسالی از جمله مدارک مهم برای دانشجو در زمان اخذ ویزا در کشور مبدا و همچنین ثبت نام اولیه در دانشگاه و مرکز پلیس محلی بعد از ورود به چین می باشد. در زمان تمدید ویزا دانشجو میبایستی یه نسخه کپی از هر دو مدارک را بهمراه داشته باشد . در عین حال برای اخذ ویزا کپی این مدارک کفایت نمیکند و دانشجو باید اصل نامه های پذیرش را داشته باشد. از انجایی که مدت ویزای دانشجویی چین معین است دانشجو میبایستی در زمان تعیین شده برای ثبت نام در دانشگاه حضور پیدا کند از این بابت تاریخ سفر می بایستی دقیق و حساب شده باشد. حضور پیش از موعد در چین ممکن است به ابطال ویزا قبل از زمان ثبت نام بیانجامد در مقابل حضور با تاخیر نیز ممکن است در جدول زمانی تحصیلی دانشجو و شروع کلاس ها تداخل ایجاد کند.