قرارداد اعزام دانشجو

قرارداد اعزام دانشجو

قرارداد اعزام دانشجو

قرارداد اعزام دانشجو

قرارداد اعزام دانشجو ما بین فرد متقاضی یا همان دانشجو و موسسه صاحب مجوز از وزارت علوم است. قرارداد اعزام دانشجو به منظور دریافت خدماتی همچون اخذ پذیرش از دانشگاه ها و مراکز علمی تحقیقاتی، اخذ بورسیه تحصیلی، اخذ کمک هزینه تحصیلی، رزور خوابگاه و اسکان دانشجویی و سایر خدمات مربوط به دانشجو است.

نحوه انعقاد قرارداد اعزام دانشجو بین موسسات مجاز و متقاضی و تعرفه های مربوط و هزینه های اخذ پذیرش و روادید و خدمات انتقال و اسکان در محل تحصیل به شرح زیر محاسبه می شود:

– اخذ پذیرش از دانشگاه های مورد تایید تا حداکثر 50 درصد یک ماه مقرری دانشجوی مجرد در کشور محل تحصیل.
– اخذ روادید حداکثر 20 درصد یک ماه مقرری دانشجوی مجرد در کشور محل تحصیل.
– ارائه خدمات راهنمایی، انتقال و اسکان اولیه دانشجو در محل تحصیل 30 درصد یک ماه مقرری دانشجوی مجرد.

بر این اساس در صورتی که پذیرش از یکی از دانشگاه های ممتاز مورد تایید وزارتین علوم یا بهداشت اخذ شود هزینه های اعلام شده در خصوص اخذ پذیرش از دانشگاه های مورد تایید، به میزان 20 درصد قابل افزایش خواهد بود. همچنین سایر هزینه هایی که در موارد فوق پیش بینی نشده اعم از بلیط، فرم های روادید و غیره به صورت توافق طرفین خواهد بود.
50 درصد مبلغ قرارداد در زمان انعقاد و امضای قرارداد اعزام دانشجو و 50 درصد مابقی پس ازانجام تعهدات موسسه قابل پرداخت خواهد بود.
ارائه اطلاعات واقعی و به هنگام به متقاضی در مورد مقررات و ضوابط دانشگاه مورد تقاضا، چگونگی شرایط زندگی از جمله هزینه زندگی، سکونت و سایر اطلاعات و بررسی صحت و تناسب مدارک مورد نیاز ارائه شده متقاضی، برخی از تعهدات و مسوولیت های موسسه می باشد، البته مسوولیت قانونی صحت مدارک مذکور با خود متقاضی است.

» مطلب مرتبط: تعرفه اعزام دانشجو

از آنجایی که مرجع حقوقی در خدمات اعزام دانشجو صرفا قرارداد میان دو طرف است، آگاهی و اشراف به مفاد و تعهدات خود و طرف مقابل می تواند از ایجاد تناقض ها و اتلاف وقت و هزینه های احتمالی در آینده میان هر دو طرف قرارداد جلوگیری کند. در ادامه این مطلب یک نمونه قرارداد اعزام دانشجو در فایل PDF  قابل دانلود است.  همکاران ما با برجسته کردن نکات مهم در این فایل سعی کرده اند برای روشنگری بیشتر شما و اطلاع رسانی موارد پر اهمیت شما را در رسیدن به هدف نهاییتان یاری کنند.

» دانلود نمونه قرارداد اعزام دانشجو:

نمونه قرارداد اعزام دانشجو

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.


مشاوره رایگان کلیک کن