لیست 100 دانشگاه برتر دنیا در سال 2016

لیستدانشگاهبرتر

لیست 100 دانشگاه برتر دنیا در سال 2016

لیست 100 دانشگاه برتر

بر اساس منتشر شده از سوی QS World University Ranking لیست 100 دانشگاه برتر دنیا در سال 2015/2016 به شرح زیر می باشد:

 1. Massachusetts Institute of Technology (MIT) – United States
 2. Harvard University – United States
 3. University of Cambridge – United Kingdom
 4. Stanford University – United States
 5. California Institute of Technology (Caltech) – United States
 6. University of Oxford – United Kingdom
 7. UCL (University College London) – United Kingdom
 8. Imperial College London – United Kingdom
 9. ETH Zurich – Swiss Federal Institute of Technology – Switzerland
 10. University of Chicago – United States
 11. Princeton University – United States
 12. National University of Singapore (NUS) – Singapore
 13. Nanyang Technological University, Singapore (NTU) – Singapore
 14. Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL) – Switzerland
 15. Yale University – United States
 16. Johns Hopkins University – United States
 17. Cornell University – United States
 18. University of Pennsylvania – United States
 19. King’s College London – United Kingdom
 20. The Australian National University – Australia
 21. The University of Edinburgh – United Kingdom
 22. Columbia University – United States
 23. Ecole normale supérieure, Paris – France
 24. McGill University – Canada
 25. Tsinghua University – China
 26. University of California, Berkeley (UCB) – United States
 27. University of California, Los Angeles (UCLA) – United States
 28. The Hong Kong University of Science and Technology – Hong Kong
 29. Duke University – United States
 30. The University of Hong Kong – Hong Kong
 31. University of Michigan – United States
 32. Northwestern University – United States
 33. The University of Manchester – United Kingdom
 34. University of Toronto – Canada
 35. London School of Economics and Political Science (LSE) – United Kingdom
 36. Seoul National University – South Korea
 37. University of Bristol – United Kingdom
 38. Kyoto University – Japan
 39. The University of Tokyo – Japan
 40. Ecole Polytechnique – France
 41. Peking University – China
 42. The University of Melbourne – Australia
 43. KAIST – Korea Advanced Institute of Science & Technology – South Korea
 44. University of California, San Diego (UCSD) – United States
 45. The University of Sydney – Australia
 46. The University of New South Wales (UNSW Australia) – Australia
 47. The University of Queensland – Australia
 48. The University of Warwick – United Kingdom
 49. Brown University – United States
 50. University of British Columbia – Canada
 51. The Chinese University of Hong Kong – Hong Kong
 52. Fudan University – China
 53. New York University (NYU) – United States
 54. University of Wisconsin-Madison – United States
 55. University of Amsterdam – Netherlands
 56. Tokyo Institute of Technology – Japan
 57. City University of Hong Kong – Hong Kong
 58. Osaka University – Japan
 59. University of Illinois at Urbana-Champaign – United States
 60. Technische Universität München – Germany
 61. Durham University – United Kingdom
 62. Carnegie Mellon University – United States
 63. University of Glasgow – United Kingdom
 64. Delft University of Technology – Netherlands
 65. University of Washington – United States
 66. Ruprecht-Karls-Universitaet Heidelberg – Germany
 67. Monash University – Australia
 68. University of St Andrews – United Kingdom
 69. University of Copenhagen – Denmark
 70. The University of Nottingham – United Kingdom
 71. Lund University – Sweden
 72. National Taiwan University (NTU) – Taiwan
 73. Shanghai Jiao Tong University – China
 74. Tohoku University – Japan
 75. Ludwig-Maximilians-Universität München – Germany
 76. University of Birmingham – United Kingdom
 77. University of Texas at Austin – United States
 78. Trinity College Dublin, The University of Dublin – Ireland
 79. University of North Carolina, Chapel Hill – United States
 80. The University of Sheffield – United Kingdom
 81. University of Southampton – United Kingdom
 82. The University of Auckland – New Zealand
 83. KU Leuven – Belgium
 84. Georgia Institute of Technology – United States
 85. University of Zurich – Switzerland
 86. University of California, Davis – United States
 87. University of Leeds – United Kingdom
 88. Pohang University of Science And Technology (POSTECH) – South Korea
 89. University of Geneva – Switzerland
 90. Purdue University – United States
 91. Boston University – United States
 92. KTH Royal Institute of Technology – Sweden
 93. KIT, Karlsruhe Institute of Technology – Germany
 94. Utrecht University – Netherlands
 95. Leiden University – Netherlands
 96. University of Alberta – Canada
 97. University of Helsinki – Finland
 98. The University of Western Australia – Australia
 99. The Ohio State University – United States
 100. University of Groningen – Netherlands

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.


مشاوره رایگان کلیک کن